لیست فست فودهای مشهد :


بانک اطلاعات تلفن ثابت، تلفن همراه و آدرس فست فود های شهرستان مشهد مقدس و شهرهای تابعه

ردیف اتحادیه نام تلفن موبایل آدرس
۱ پیتزا کپلی برگر(۱و۲و۳و۴و۵) ۶۶۲۷۵۸۳   ۱پیروزی ۲٫قاسم اباد۳٫کوهسنگی۴٫اول معلم۵٫بین چهاراه ستاری ومیدان تربیت
۲ پیتزا ۱۲۳٫پیتزاساندویچ ۳۶۵۷۵۷۹۳   بل توس
۳ پیتزا ۲در۱٫پیتزاساندویچ ۳۷۶۱۸۰۳۰   خ فرهاد
۴ پیتزا ۲در۱٫پیتزاساندویچ ۳۷۶۷۳۰۰۰   خ فرهاد—
۵ پیتزا ۲در۲٫پیتزاوساندویچ ۳۸۴۷۲۲۲۰   احمدآباد
۶ پیتزا ۸۴ ۳۸۶۸۶۸۶۸   فکوری
۷ پیتزا ۹۰٫مرغ کنتاکی ۳۲۲۳۲۰۹۰   هاشمی نژاد
۸ پیتزا ۹۰٫مرغ کنتاکی ۳۲۲۳۷۰۹۰   هاشمی نژاد
۹ پیتزا آبشار.اغذیه ۳۲۷۲۶۲۰۴   جنب خ رسالت
۱۰ پیتزا آبشار.اغذیه ۳۶۶۲۵۰۴۳   قاسم آباد
۱۱ پیتزا آبیز.پیتزاساندویچ ۳۵۰۱۰۰۰۱   دندانپزشکان
۱۲ پیتزا آبیز.فست فود ۳۵۰۹۶۸۹۸   دندانپزشکان
۱۳ پیتزا آج .فست فود   09150015031
۱۴ پیتزا آج .فست فودوساندویچ ۳۸۸۳۷۱۶۳   بل هاشمیه
۱۵ پیتزا آدیشه ۳۶۵۷۰۲۹۹   بل شاهد
۱۶ پیتزا آدیشه ۳۶۵۷۰۲۸۸   بل شاهد
۱۷ پیتزا آذربایجان .اغذیه ۳۲۷۷۰۳۰۷   اول ۲۰متری د
۱۸ پیتزا آراز.کباب ترکی ۳۸۶۷۵۳۶۴   بل وکیل آباد
۱۹ پیتزا آرتا.ساندویچ ۳۳۶۹۲۰۲۶   رستمی
۲۰ پیتزا آرش .ساندویچ وپیتزا ۳۲۷۹۳۰۹۴   ۳۰متری طلاب
۲۱ پیتزا آرش برگر ۳۸۸۴۰۰۳۹   بل هاشمیه
۲۲ پیتزا آرش برگر ۳۸۸۴۰۰۳۸   بل هاشمیه
۲۳ پیتزا آروین .ساندوچ ۳۶۰۴۸۵۳۷   آزادشهر
۲۴ پیتزا آریا.اغذیه ۳۷۴۱۹۰۱۶   خواجه ربیع
۲۵ پیتزا آریا.پیتزاساندویج ۹۱۵۱۲۵۸۵۶۵  
۲۶ پیتزا آریا.پیتزاساندویج ۳۷۴۲۱۹۳۲   خواجه ربیع
۲۷ پیتزا آریا.پیتزاساندویج ۳۷۴۱۸۷۲۷   خواجه ربیع
۲۸ پیتزا آریانا.ساندویچ ۳۲۷۲۲۰۰۸   طلاب ایثار
۲۹ پیتزا آزادی .فست فود ۳۶۲۲۲۲۱۲   بل حجاب
۳۰ پیتزا آس برگر.کنتاکی وساندویج ۳۷۲۶۱۰۵۰   بل قاضی طباطبایی
۳۱ پیتزا آسابرگر.ساندویچ وپیتزا ۳۸۶۴۶۵۶۱   بل صیادشیرازی
۳۲ پیتزا آسمان .اغذیه ۳۲۱۴۵۹۷۲   طبرسی
۳۳ پیتزا آسیا.اغذیه ۳۲۵۸۶۱۴۸   مهرآباد
۳۴ پیتزا آسیا.اغذیه ۳۲۲۲۱۴۴۲   باهنر
۳۵ پیتزا آفتاب .ساندویچ ۳۸۸۳۸۰۰۳   م حر
۳۶ پیتزا آفتاب گردان .فست فود ۳۸۷۶۴۷۹۲   بل پیروزی
۳۷ پیتزا آفریقا.اغذیه ۳۶۶۱۲۴۱۲   بل یوسفی
۳۸ پیتزا آقاجان .ساندوچ ۳۸۵۵۵۱۶۲   امام رضا
۳۹ پیتزا آقای پیراشکی .پیراشکی واسنک ۳۷۶۴۰۹۱۴   بل سازمان اب
۴۰ پیتزا آقای سیب زمینی .اغذیه ۳۸۴۳۳۷۵۰   ابن سینا
۴۱ پیتزا آقای لذیذ.فست فود ۳۷۲۸۸۶۸۸   بل صادقی
۴۲ پیتزا آگرین .فست فود ۳۵۵۱۱۸۴۰   اول ج طرقبه ویلاشهر
۴۳ پیتزا آگنج .فست فود ۳۷۲۳۸۰۰۴   خ آبکوه
۴۴ پیتزا آلونک .اغذیه ۳۸۵۵۱۹۹۰   دانشگاه
۴۵ پیتزا آلونک .اغذیه ۳۸۵۹۰۰۵۶   گلستان
۴۶ پیتزا آویشن ۳۷۲۹۳۸۱۰   اول خ آبکوه
۴۷ پیتزا آویشن .ساندویچ ۳۲۱۷۸۰۲۸   طبرسی
۴۸ پیتزا آویشه .پیراشکی واسنک ۳۸۹۳۰۰۷۶   بل معلم
۴۹ پیتزا آی ناز.اغذیه ۳۳۸۶۶۵۴۹   سیدی
۵۰ پیتزا آیلا.ساندویچ ۳۶۰۷۳۰۳۰   بل استقلال
۵۱ پیتزا آیلا.ساندویچ ۳۶۰۷۲۰۲۰   آزادشهربلوارمیلاد
۵۲ پیتزا آیلین .پیتزاساندویج ۳۷۲۸۷۳۷۳   بل قرنی
۵۳ پیتزا احسان .اغذیه ۳۲۴۲۳۲۲۴   سماورسازان
۵۴ پیتزا ارشاد.اغذیه ۳۷۴۱۸۹۷۴   بل خواجه ربی
۵۵ پیتزا ارشیا.اغذیه ۳۷۵۲۹۹۸۶   بل هدایت
۵۶ پیتزا ارگ .پیتزاساندویچ ۳۲۲۲۱۷۰۰   امام خمینی
۵۷ پیتزا ارم .اغذیه ۳۸۶۵۶۱۳۶   بل پیروزی —
۵۸ پیتزا ارم .اغذیه ۳۲۱۹۵۰۸۹   طبرسی
۵۹ پیتزا ارمیا.فست فود ۳۸۸۴۵۳۷۵   بل هاشمیه
۶۰ پیتزا ارمیا.فست فود ۳۸۸۴۵۳۷۴   بل هاشمیه
۶۱ پیتزا اروین .فست فود ۳۷۶۴۰۶۷۹   بل خیام
۶۲ پیتزا اروین .فست فود ۳۷۶۷۰۶۷۰   بل خیام
۶۳ پیتزا ارکیده .ساندویچ ۳۸۶۷۴۳۰۸   بل ۷تیر
۶۴ پیتزا اژدرزاپاتا.فست فود ۳۷۶۵۴۱۰۰   بل خیام
۶۵ پیتزا استقلال .ساندویچ ۳۸۶۶۳۶۵۴   بل دانشجو
۶۶ پیتزا استقلال .ساندویچ ۹۱۵۵۱۷۱۰۰۹  
۶۷ پیتزا استقلال .ساندویچ ۳۶۰۶۸۰۱۸   بل معلم
۶۸ پیتزا اسنک .ساندویچ ۳۶۶۱۸۸۷۷   بل شاهد—
۶۹ پیتزا اشکان .کباب ترکی ۳۷۶۷۹۳۴۸   بل خیام شمالی
۷۰ پیتزا اغذیه ۳۱۵ ۳۸۶۶۲۱۳۸   ش صدف
۷۱ پیتزا افرا ۳۶۵۸۳۳۶۷   بل توس
۷۲ پیتزا البرز.ساندویچ ۳۲۲۵۶۷۹۰   خ شیرازی
۷۳ پیتزا الحمید.پیتزاساندویچ ۳۲۵۹۲۸۳۷   ۲۰متری عدالت
۷۴ پیتزا الوبرگر ۳۷۶۵۷۶۵۳   گویا
۷۵ پیتزا الوبرگر.فست فود ۳۷۶۵۷۶۵۱   گویا
۷۶ پیتزا الوبرگرکوثر ۳۸۸۴۰۸۸۴   بل کوثر
۷۷ پیتزا الی .کباب ترکی ۳۸۸۱۰۲۹۷   بل هاشمیه
۷۸ پیتزا الی .کباب ترکی ۳۸۸۱۶۲۶۵   بل هاشمیه
۷۹ پیتزا امید.ساندویچ ۳۷۵۳۵۲۹۲   بل هدایت
۸۰ پیتزا امید.ساندویچ ۳۷۶۶۶۴۳۵   کارخانه قندآبکوه
۸۱ پیتزا امیر.ساندویچ ۳۸۷۸۸۹۵۶   بل پیروزی
۸۲ پیتزا امیر.فست فود ۳۷۱۱۰۰۰۵   بل ابوطالب
۸۳ پیتزا امین .اغذیه ۳۷۶۵۷۸۱۷   بل توس —
۸۴ پیتزا اهورا.اغذیه ۳۲۷۸۴۷۹۱   وحید
۸۵ پیتزا ایران .اغذیه وساندویچ ۳۷۲۶۲۹۲۰   بل صادقی
۸۶ پیتزا ایران .ساندوچ ۳۲۲۲۳۹۳۸   هاشمی نژاد
۸۷ پیتزا ایرونی .ساندویچ ۳۲۲۵۱۲۵۲   خ شیرازی
۸۸ پیتزا ایستگاه پیراشکی ۳۶۰۹۳۶۱۲   بل استقلال
۸۹ پیتزا ایلیا.اغذیه ۳۳۶۶۷۸۷۷   بل ۲۲بهمن —
۹۰ پیتزا بابانوئل .اغذیه ۳۲۱۲۷۳۶۳   طبرسی
۹۱ پیتزا بابانوئل .اغذیه ۳۷۵۸۴۱۶۲   بل عبدالمطلب
۹۲ پیتزا بابک .اغذیه ۳۲۲۱۵۴۱۵   خ آیت اله بهجت
۹۳ پیتزا بابک .ساندویج ۳۸۴۲۳۵۴۹   احمدآباد
۹۴ پیتزا باران .اغذیه ۳۳۶۶۱۰۶۹   راه آهن م می
۹۵ پیتزا باران .اغذیه ۳۶۶۲۴۱۷۴   بل شاهد
۹۶ پیتزا باران .اغذیه ۳۷۵۲۳۳۳۰   بل ابوطالب
۹۷ پیتزا باران .پیتزاساندویچ ۳۲۱۴۶۰۳۰   بین بابانظر
۹۸ پیتزا باران .پیتزاوساندویچ ۳۲۱۴۶۰۴۰   بین بابانظر
۹۹ پیتزا بال .فست فوت ۳۷۲۳۴۶۰۰   خ آبکوه
۱۰۰ پیتزا باما.اغذیه ۳۲۷۰۶۴۱۹   ش مفتح
۱۰۱ پیتزا باما.اغذیه ۳۲۷۰۶۶۱۹   ۳۰متری طلاب
۱۰۲ پیتزا اسلامی .اغذیه ۳۸۳۲۲۰۷۵   گلبهار
۱۰۳ پیتزا اسنک .ساندویچ ۳۶۶۱۸۸۷۷   بل شاهد—
۱۰۴ پیتزا اسنک ایرانیان ۴۴۶۵۸۰۰۳   ۴۲متری انقلاب قبل م شهربانی
۱۰۵ پیتزا اسکندری هستی .اغذیه ۵۲۵۴۱۳۷۰   معدن
۱۰۶ پیتزا اشکان .ساندویچ ۵۷۲۵۹۸۸۷   خ شوریده
۱۰۷ پیتزا اشکان .کباب ترکی ۳۷۶۷۹۳۴۸   بل خیام شمالی
۱۰۸ پیتزا اغذیه ۳۱۵ ۳۸۶۶۲۱۳۸   ش صدف
۱۰۹ پیتزا افرا ۳۶۵۸۳۳۶۷   بل توس
۱۱۰ پیتزا البرز.ساندویچ ۳۲۲۵۶۷۹۰   خ شیرازی
۱۱۱ پیتزا الحمید.پیتزاساندویچ ۳۲۵۹۲۸۳۷   ۲۰متری عدالت
۱۱۲ پیتزا الوبرگر ۳۷۶۵۷۶۵۳   گویا
۱۱۳ پیتزا الوبرگر.فست فود ۳۷۶۵۷۶۵۱   گویا
۱۱۴ پیتزا الوبرگرکوثر ۳۸۸۴۰۸۸۴   بل کوثر
۱۱۵ پیتزا الی .کباب ترکی ۳۸۸۱۰۲۹۷   بل هاشمیه
۱۱۶ پیتزا الی .کباب ترکی ۳۸۸۱۶۲۶۵   بل هاشمیه
۱۱۷ پیتزا الیندا ۵۷۲۵۹۱۶۹   طالقانی پیتزالیندا
۱۱۸ پیتزا امید.ساندویچ ۳۷۵۳۵۲۹۲   بل هدایت
۱۱۹ پیتزا امید.ساندویچ ۳۷۶۶۶۴۳۵   کارخانه قندآبکوه
۱۲۰ پیتزا امید.عرب خزائی .ساندویچی ۵۶۷۲۷۸۲۴   پارکباغ گل
۱۲۱ پیتزا امیر ۴۴۴۱۲۵۸۷   توحیدشهربلوک۶
۱۲۲ پیتزا امیر.اغذیه ۴۲۲۲۱۲۲۹   بل خیام
۱۲۳ پیتزا امیر.ساندویچ ۳۸۷۸۸۹۵۶   بل پیروزی
۱۲۴ پیتزا امیر.فست فود ۳۷۱۱۰۰۰۵   بل ابوطالب
۱۲۵ پیتزا امین .اغذیه ۳۷۶۵۷۸۱۷   بل توس —
۱۲۶ پیتزا امین .ساندویچ ۵۷۲۲۲۲۶۸   خ غفاری
۱۲۷ پیتزا انصاری استادی .اغذیه ۵۴۵۳۲۲۰۴   بلوارامام رضا
۱۲۸ پیتزا اهورا.اغذیه ۳۲۷۸۴۷۹۱   وحید
۱۲۹ پیتزا ایده آل ۴۷۲۴۰۹۴۸   امام خمینی
۱۳۰ پیتزا ایران ۴۴۲۲۷۶۰۲   قائم
۱۳۱ پیتزا ایران .اغذیه وساندویچ ۳۷۲۶۲۹۲۰   بل صادقی
۱۳۲ پیتزا ایران .ساندوچ ۳۲۲۲۳۹۳۸   هاشمی نژاد
۱۳۳ پیتزا ایرانیان .فست فود ۵۲۵۲۲۶۳۶   بل امام
۱۳۴ پیتزا ایرل .امیری .اغذیه ۵۲۵۲۴۰۴۴   علی مردانی مولانا
۱۳۵ پیتزا ایرونی .ساندویچ ۳۲۲۵۱۲۵۲   خ شیرازی
۱۳۶ پیتزا ایستگاه پیراشکی ۳۶۰۹۳۶۱۲   بل استقلال
۱۳۷ پیتزا ایلیا.اغذیه ۳۳۶۶۷۸۷۷   بل ۲۲بهمن —
۱۳۸ پیتزا ایلیا.پیتزاوساندویچ ۵۵۲۲۵۷۷۵   بهبودی
۱۳۹ پیتزا ایلیا.پیتزاوساندویچ ۵۵۲۲۷۷۴۰   امام
۱۴۰ پیتزا ایلیا.پیتزاوساندویچ ۵۵۲۴۷۷۴۵   بهبودی
۱۴۱ پیتزا ایمان .اغذیه ۵۷۲۲۰۴۲۶   خ سعدی
۱۴۲ پیتزا بابانوئل .اغذیه ۳۷۵۸۴۱۶۲   بل عبدالمطلب
۱۴۳ پیتزا بابانوئل .اغذیه ۳۲۱۲۷۳۶۳   طبرسی
۱۴۴ پیتزا بابک .اغذیه ۳۲۲۱۵۴۱۵   خ آیت اله بهجت
۱۴۵ پیتزا بابک .ساندویج ۳۸۴۲۳۵۴۹   احمدآباد
۱۴۶ پیتزا باران ۴۲۶۱۴۳۸۸   ش فرهنگیان
۱۴۷ پیتزا باران .اغذیه ۳۶۶۲۴۱۷۴   بل شاهد
۱۴۸ پیتزا باران .اغذیه ۳۷۵۲۳۳۳۰   بل ابوطالب
۱۴۹ پیتزا باران .اغذیه ۳۳۶۶۱۰۶۹   راه آهن م می
۱۵۰ پیتزا باران .پیتزاساندویچ ۳۲۱۴۶۰۳۰   بین بابانظر
۱۵۱ پیتزا باران .پیتزاوساندویچ ۳۲۱۴۶۰۴۰   بین بابانظر
۱۵۲ پیتزا باصفا.اغذیه ۵۵۴۲۱۵۵۷   امام
۱۵۳ پیتزا بال .فست فوت ۳۷۲۳۴۶۰۰   خ آبکوه
۱۵۴ پیتزا باما.اغذیه ۳۲۷۰۶۴۱۹   ش مفتح
۱۵۵ پیتزا باما.اغذیه ۳۲۷۰۶۶۱۹   ۳۰متری طلاب
۱۵۶ پیتزا بامبو.فست فود ۳۵۲۳۳۴۴۰   بل شریعتی
۱۵۷ پیتزا بامداد ۴۴۶۶۲۵۵۹   م آل احمد
۱۵۸ پیتزا باکارابرگر.فست فود ۳۶۰۱۲۱۲۲   سیدرضی
۱۵۹ پیتزا باکارابرگر.فست فود ۳۶۰۱۲۱۲۱   سیدرضی
۱۶۰ پیتزا بتام .فست فود ۳۷۶۸۱۱۸۷ 09215202026 بل سجاد فرهاد 25
۱۶۱ پیتزا بذرگر.یاسر.اغذیه ۵۴۵۲۶۶۴۰   شهرک-بل شاداب
۱۶۲ پیتزا برادران .فست فود ۳۶۲۰۴۰۳۴   بل ادیب
۱۶۳ پیتزا برادران قدردان .اغذیه ۹۱۵۳۱۴۱۹۲۹  
۱۶۴ پیتزا برادران قدردان .اغذیه ۳۷۴۱۶۱۵۷   خواجه ربیع
۱۶۵ پیتزا برای تو.ساندویچ ۳۶۲۲۲۵۲۷   بل امامیه
۱۶۶ پیتزا برگ ۳۷۶۵۶۶۵۴   بل فردوسی ثمانه
۱۶۷ پیتزا برگ سبز.اغذیه ۳۲۴۵۴۲۳۷   شهرک صنعتی میدان کوشش مغازه ۱
۱۶۸ پیتزا برگرتاک .کنتاکی ۳۸۷۹۷۴۲۴   بل پیروزی
۱۶۹ پیتزا برگه .اغذیه ۳۵۰۲۴۷۴۴   بل وکیل آباد
۱۷۰ پیتزا بریاتک .مرغ بریان .کنتاکی ۳۶۶۴۰۴۶۱   بل امامیه
۱۷۱ پیتزا برکه .اغذیه ۳۶۹۰۰۸۰۶   بل توس
۱۷۲ پیتزا بزرگمهر.کنتاکی ۳۷۶۱۸۴۳۴   بل سجادبزرگمهر
۱۷۳ پیتزا بزرگی .پیتزاواغذیه ۳۲۷۳۴۵۶۳   ابوریحان
۱۷۴ پیتزا بزرگی .پیتزاواغذیه ۳۲۷۶۸۵۰۰   ۳۰متری طلاب
۱۷۵ پیتزا بشقاب داغ ۳۸۴۱۹۴۹۲   منتظری
۱۷۶ پیتزا بشقاب داغ ۳۸۴۵۷۹۱۵   منتظری
۱۷۷ پیتزا بعثت صفری .اغذیه ۵۷۳۳۳۹۰۲   ج سنتومغازه
۱۷۸ پیتزا بلبل .اغذیه ۳۲۲۵۶۹۵۴   بازاربزرگ
۱۷۹ پیتزا بلوارطاهری .اغذیه ۳۷۲۳۶۸۸۲   بل عبدالمطلب
۱۸۰ پیتزا بلوشه ویلاشهر ۳۵۵۱۱۱۳۵   جاده مشهد-طرقبه نبش ویلاشهر۱۵ صنایع چوب بیلدر
۱۸۱ پیتزا بلوط ۴۴۲۲۳۲۳۴   ۴۲متری انقلاب
۱۸۲ پیتزا بلوط.اغذیه ۵۲۵۲۴۲۴۶   شاد_نبش موسی بن جعفر۵
۱۸۳ پیتزا بلوط.اغذیه ۳۲۱۹۱۰۰۹   طبرسی
۱۸۴ پیتزا بلوط.پیتزاکنتاکی ۳۷۶۶۴۲۰۰   بل خیام شمالی
۱۸۵ پیتزا بلوط.پیتزاکنتاکی ۳۷۶۶۴۱۰۰   بل خیام شمالی
۱۸۶ پیتزا بلوط.ساندویچ ۳۷۶۴۶۵۶۹   بازاربین الم
۱۸۷ پیتزا بنارودی .محسن .ساندویچ ۵۴۲۲۷۲۶۵   فردوسی
۱۸۸ پیتزا به تک .پیتزاوساندویچ ۵۵۲۴۴۰۸۴   دادگستری
۱۸۹ پیتزا بهار.اغذیه ۳۲۱۱۵۱۰۸   طبرسی
۱۹۰ پیتزا بهار.اغذیه ۹۱۵۵۵۷۶۸۵۷  
۱۹۱ پیتزا بهار.اغذیه ۳۲۷۱۸۰۹۳   رسالت
۱۹۲ پیتزا بهار.اغذیه ۳۷۴۱۰۳۷۶   خواجه ربیع
۱۹۳ پیتزا بهاران .اغذیه ۳۲۵۸۵۴۶۸   خ نیزه
۱۹۴ پیتزا بهاران .اغذیه ۴۶۱۲۶۶۹۲   روبروی شهرداری اغذ
۱۹۵ پیتزا بهاران .اغذیه .براتی مقدم ۵۷۳۷۳۹۴۳   خ -امام زاده -مغازه
۱۹۶ پیتزا بهاران .ساندویچ ۳۸۸۲۷۵۲۸   بل پیروزی
۱۹۷ پیتزا بهارنارنج .پیتزاساندیویج ۴۶۲۳۳۹۸۰   امام خمینی
۱۹۸ پیتزا بهارنارنج .ساندویج واغذیه ۳۲۷۲۴۱۸۲   بل طبرسی
۱۹۹ پیتزا بهروز.فلافل وسمبوسه ۳۷۲۶۸۶۶۷   بل صادقی
۲۰۰ پیتزا بهشت ۵۲۲۲۶۹۷۸   فرهنگ
۲۰۱ پیتزا بهونه .پیتزاساندویچ ۳۲۷۰۰۵۷۱   ۳۰متری طلاب
۲۰۲ پیتزا بوستان .اغذیه ۳۵۱۳۱۳۴۸   جاهدشهر–
۲۰۳ پیتزا بوف ۴۴۲۳۸۷۵۳   اسدآبادی
۲۰۴ پیتزا بویا.پیتزاوساندویچ ۵۲۲۳۱۱۰۰   خ مدرس -نبش مدرس ۱۶
۲۰۵ پیتزا بویا.پیتزاوساندویچ ۵۲۲۴۲۸۱۸   خ مدرس -نبش مدرس ۱۶
۲۰۶ پیتزا بی نظیر.ساندوچ ۳۳۸۱۶۹۰۰   صبا
۲۰۷ پیتزا بیاتو.فست فود ۳۸۴۳۳۲۱۶   راهنمایی
۲۰۸ پیتزا بیتا.پیتزاوساندویچ ۳۸۹۳۶۵۷۶   بین فکوری ۱۰وسه راه
۲۰۹ پیتزا بیتا.پیتزاوساندویچ ۳۸۸۳۶۵۳۷   بل هاشمیه
۲۱۰ پیتزا بیتاساندویچ ۳۷۲۳۷۳۲۴   بین مطهری شمالی۱۹و۲۱اغذیه بیتا
۲۱۱ پیتزا بینالود.اغذیه ۳۸۵۳۷۰۵۹   امام رضا
۲۱۲ پیتزا بکائیان .غلامرضا.اغذیه ۴۲۲۲۸۹۲۳   قائم شمالی
۲۱۳ پیتزا پ پ .پیتزاوفست فود ۳۵۰۲۰۱۱۰   بل پیروزی
۲۱۴ پیتزا پائیز۶۴ ۳۷۲۵۴۲۳۸   چ ششصددستگاه
۲۱۵ پیتزا پائیز۶۴٫اغذیه ۳۷۲۶۵۲۶۷   چ ۶۰۰دستگاه
۲۱۶ پیتزا پائیزان .اغذیه ۵۶۷۲۶۶۹۱   میدان شهرداری
۲۱۷ پیتزا پائیزان .ساندویچ ۳۲۲۱۳۹۳۲   خسروی نو
۲۱۸ پیتزا پائیزه .اغذیه ۳۶۲۳۲۴۶۰   بل امامیه
۲۱۹ پیتزا پاپا ۴۳۳۵۳۵۱۸   عطار
۲۲۰ پیتزا پاپا ۴۳۳۵۳۰۵۱   عطار
۲۲۱ پیتزا پاپیون .ساندویچ ۳۲۷۹۳۳۶۲   ش مفتح
۲۲۲ پیتزا پاتک ۳۴۲۲۶۶۲۶   ج طرقبه
۲۲۳ پیتزا پاتک ۳۴۲۲۶۱۶۶   صاحب الزمان
۲۲۴ پیتزا پاچینو.ساندویچ ۳۷۶۵۸۰۸۵   بل فلسطین
۲۲۵ پیتزا پاچینو.فست فود ۳۷۶۳۵۷۶۳   بل فلسطین
۲۲۶ پیتزا پارامیس .ساندویچ ۴۶۲۳۱۶۴۶   رازی
۲۲۷ پیتزا پارتی ۴۲۶۲۱۲۷۲   ش فرهنگیان بل معلم
۲۲۸ پیتزا پارس ۴۴۲۴۴۸۲۵   آیت اله طالقانی
۲۲۹ پیتزا پارس ۳۶۶۳۵۰۵۰   بل فلاحی
۲۳۰ پیتزا پارس ۳۶۶۲۰۰۸۴   بل فلاحی
۲۳۱ پیتزا پارس .اغذیه ۳۷۲۹۵۶۴۱   توحید
۲۳۲ پیتزا پارس .ساندویچ ۳۷۳۳۰۴۳۵   خ رسالت
۲۳۳ پیتزا پارسا.ساندویچ ۳۷۶۵۴۰۳۹   بل عباسی
۲۳۴ پیتزا پارمیدا.اغذیه ۳۷۲۳۴۷۰۶   بل سازمان آب
۲۳۵ پیتزا پارمیدا.درختی .اغذیه ۳۴۶۲۱۸۱۱   امام خمینی بین امام خمینی ۶و۴
۲۳۶ پیتزا پارمیدا.درختی .اغذیه ۳۴۶۲۳۱۰۸   امام خمینی جنب قنادی خیام
۲۳۷ پیتزا پارمیس .اغذیه ۳۸۸۲۳۱۳۴   بل پیروزی
۲۳۸ پیتزا پارمیس .فست فود ۳۶۰۷۸۲۴۸   بل عباسی
۲۳۹ پیتزا پارک ۴۲۲۲۳۵۵۳   ۲۲بهمن غربی
۲۴۰ پیتزا پارک ۴۲۲۴۵۹۲۶   ۲۲بهمن غربی
۲۴۱ پیتزا پارک .اغذیه ۳۴۶۲۴۸۲۶   سیدجمال اغذیه پارک
۲۴۲ پیتزا پارک .جامی الاحمدی .اغذیه ۵۲۵۳۵۰۳۰   شهرداری
۲۴۳ پیتزا پارک .جامی الاحمدی .اغذیه ۵۲۵۲۵۰۱۰   شهرداری
۲۴۴ پیتزا پارک .ساندویچ ۳۶۰۷۶۱۶۳   آزادشهر
۲۴۵ پیتزا پازل .پیتزاساندویچ ۴۴۶۴۱۵۴۱   درب جنوبی شهربازی
۲۴۶ پیتزا پازل .پیتزاساندویچ ۴۴۶۴۲۵۴۲   درب جنوبی شهربازی
۲۴۷ پیتزا پاستا.اغذیه ۳۸۵۲۹۰۰۶   خ بهار
۲۴۸ پیتزا پالونه .حسینی القادری .اغذیه ۵۴۵۲۳۳۱۰   خ بهشتی
۲۴۹ پیتزا پالی .ساندویچ ۳۲۵۱۲۸۶۶   میرزاکوچک خان
۲۵۰ پیتزا پانا ۳۳۴۴۷۱۷۶   ۱۷شهریور
۲۵۱ پیتزا پانته آ ۴۴۲۹۷۳۸۷   سی هزارمتری
۲۵۲ پیتزا پاندا ۹۱۵۵۰۶۸۹  
۲۵۳ پیتزا پاندا.اغذیه ۴۳۳۴۳۹۱۰   قبیدیان -تجاری
۲۵۴ پیتزا پاندا.ساندویچ ۳۲۵۸۴۶۱۶   ۳۰متری طلاب
۲۵۵ پیتزا پاندا.فست فود ۳۵۰۲۸۴۶۰   بل لادن
۲۵۶ پیتزا پاندابرگر.اغذیه ۵۵۴۲۷۲۳۲   ولیعصر
۲۵۷ پیتزا پانی .ساندویچ ۳۸۶۷۴۴۷۴   آب وبرق
۲۵۸ پیتزا پانیذ ۵۶۷۲۵۶۳۳   حجت شمالی مغ @
۲۵۹ پیتزا پانیذراد.اغذیه ۹۱۵۳۱۰۵۶۹۱  
۲۶۰ پیتزا پای .غذای ایتالیایی ۳۵۰۲۵۵۹۸   بل وکیل آباد
۲۶۱ پیتزا پای .غذای ایتالیایی ۳۵۰۲۵۵۹۷   بل وکیل آباد
۲۶۲ پیتزا پایانه .اغذیه ۵۷۲۵۴۶۲۱   زیرگذر
۲۶۳ پیتزا پت ومت ۴۲۲۳۲۳۶۷   ۲۲بهمن غربی نبش اتوبان
۲۶۴ پیتزا پدر ۵۲۲۳۴۵۲۹   خ ۴۵متری
۲۶۵ پیتزا پدر.کباب ترکی ۳۷۲۳۸۰۸۰   چهارراه ابوطالب
۲۶۶ پیتزا پدربزرگ .ساندوچ ۳۸۵۹۵۶۴۰   امام رضا
۲۶۷ پیتزا پدرسالار.فست فود ۳۷۳۲۱۳۴۴   سمزقند
۲۶۸ پیتزا پدیده ۳۸۵۳۲۲۲۲   نبش امام رضا ۴ سمت چپ پیتزا پدیده طبقه همکف واحد ۱
۲۶۹ پیتزا پدیده ۳۸۵۳۹۰۸۱   فداییان اسلا
۲۷۰ پیتزا پدیده .اغذیه ۳۲۵۸۰۲۱۸   مفتح
۲۷۱ پیتزا پدیده .اغذیه ۳۲۴۶۳۹۵۹   اغردان کوچه جنب برق و صنعت داخل کوچه منزل رستم پور
۲۷۲ پیتزا پدیده .اغذیه ۳۲۱۳۷۲۷۱   طبرسی
۲۷۳ پیتزا پدیده .اغذیه ۳۳۴۱۲۰۴۰   بلوار چمن نبش چمن۱۲ مغازه دوم اغذیه پ۱
۲۷۴ پیتزا پدیده .اغذیه ۳۲۷۱۶۱۹۸   رسالت
۲۷۵ پیتزا پدیده .ساندویچ ۳۵۵۱۱۸۸۵   اول ج شاندیز
۲۷۶ پیتزا پدیده .ساندویچ سرای ۳۶۰۵۵۹۸۴   آزادشهر
۲۷۷ پیتزا پدیده .وافی ۵۶۵۲۷۱۱۱   ۱۲فروردین
۲۷۸ پیتزا پدیده آزادشهر.ساندویج ۳۶۰۵۸۲۸۷   آزادشهر
۲۷۹ پیتزا پرتغال .فست فودوکافی شاپ ۵۵۲۶۶۵۰۰   سلطانیه
۲۸۰ پیتزا پردیس .اغذیه ۵۵۲۴۵۰۹۷   قائم
۲۸۱ پیتزا پردیس .اغذیه ۳۷۲۶۰۳۰۸   خ عامل
۲۸۲ پیتزا پردیس .اغذیه ۳۴۶۲۵۶۲۶   امام رضاغربی جنب مصالح فروشی ر
۲۸۳ پیتزا پرشین ۴۴۲۲۴۵۸۸   بهارروبروی مسجدالنبی
۲۸۴ پیتزا پرند ۵۲۳۲۱۴۸۰   مدرس ۹
۲۸۵ پیتزا پرنیان .ساندویچ ۳۶۰۸۹۶۶۴   بل جلال آل احمد
۲۸۶ پیتزا پروتئین امید.کابک .اغذیه ۴۶۱۲۲۰۲۲   طالقانی
۲۸۷ پیتزا پرونده .اغذیه ۵۵۲۵۰۴۶۸   بل سیدمرتضی
۲۸۸ پیتزا پریشان .اغذیه ۵۷۷۲۴۵۴۲   امام
۲۸۹ پیتزا پسران بزرگی .اغذیه ۳۲۷۹۱۳۰۹   ۳۰متری طلاب
۲۹۰ پیتزا پل .ساندویج ۳۵۰۱۷۷۵۵   بل وکیل آباد
۲۹۱ پیتزا پل برگر.فست فود ۳۸۶۸۴۲۴۸   آب وبرق
۲۹۲ پیتزا پنج تن .اغذیه ۳۲۱۲۹۲۰۲   ۵تن —
۲۹۳ پیتزا پوپو.ساندویچ ۳۲۲۴۳۹۹۹   کاشانی
۲۹۴ پیتزا پوپو.ساندویچ ۳۲۲۴۳۹۹۸   کاشانی
۲۹۵ پیتزا پوریا.پیتزاساندویچ ۳۲۷۹۱۳۹۹   ۳۰متری طلاب
۲۹۶ پیتزا پوفل .فست فود ۳۶۰۴۱۲۸۲   بل دانشجو
۲۹۷ پیتزا پونه ۳۳۷۶۵۳۴۱   ش رجایی
۲۹۸ پیتزا پونه توس ۳۶۵۷۲۸۲۰   بل توس
۲۹۹ پیتزا پونک ۳۷۶۷۲۷۷۶   م جانبازبلوارجانباز
۳۰۰ پیتزا پونک ۴۶۲۲۴۷۰۷   فرمانداری
۳۰۱ پیتزا پونک ۴۷۲۲۵۳۵۳   خ حافظ
۳۰۲ پیتزا پونک .بریانی اصفهانی ۳۸۶۷۳۶۴۸   آب وبرق
۳۰۳ پیتزا پونک .رمضانی .اغذیه ۳۴۶۲۷۷۹۰   بین امام رضاشرقی ۱۲و۱۴
۳۰۴ پیتزا پونک .ساندویچ اغذیه ۳۶۰۸۳۳۳۰   بل امامت
۳۰۵ پیتزا پویا.پیتزاساندویچ ۳۲۷۱۵۴۱۰   خ گاز
۳۰۶ پیتزا پویا.ساندویچ ۳۲۲۴۲۵۲۵   کاشانی
۳۰۷ پیتزا پویان ۳۸۵۴۱۶۲۱   امام رضا
۳۰۸ پیتزا پویان .پیتزاساندویچ ۳۸۵۴۱۶۴۰   امام رضا
۳۰۹ پیتزا پوکا ۳۸۸۳۹۹۱۲   بل کوثر
۳۱۰ پیتزا پیام ۵۲۲۴۷۶۰۱   نبش مدرس ۲
۳۱۱ پیتزا پیانو.ساندویچ وپیتزا ۳۸۴۲۷۵۵۴   کوهسنگی
۳۱۲ پیتزا پیتزاپل ۴۲۲۱۱۸۵۴   ۵۱خرداد
۳۱۳ پیتزا پیتزاپیتزا ۵۲۲۳۴۱۳۷   مدرس
۳۱۴ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۷۶۷۰۷۵۵   بل سجاد
۳۱۵ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۷۶۸۶۷۰۰   چ بهار
۳۱۶ پیتزا پیتزاپیتزا ۴۶۲۳۳۱۳۶   جنب هلال احمر
۳۱۷ پیتزا پیتزاپیتزا ۴۶۲۳۳۱۳۵   جنب هلال احمر
۳۱۸ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۶۰۹۷۴۷۶   خ عدل
۳۱۹ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۶۰۸۰۴۰۰   بل وکیل آباد
۳۲۰ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۸۴۰۰۴۰۰   کوهسنگی
۳۲۱ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۸۴۴۵۴۵۸   کوهسنگی
۳۲۲ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۸۴۳۸۸۴۸   بل تلویزیون
۳۲۳ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۸۴۲۲۴۳۴   بل تلویزیون
۳۲۴ پیتزا پیتزاپیتزا ۳۸۴۰۰۳۰۰   کوهسنگی
۳۲۵ پیتزا پیتزاپیتزا ۴۶۱۲۲۹۳۹   م بسیج
۳۲۶ پیتزا پیتزاپیتزا.شعبه ۷تیر ۳۸۶۶۰۹۶۶   بل ۷تیرنبش ۳۰
۳۲۷ پیتزا پیتزاپیتزا.فست فود ۳۶۰۴۸۸۶۲   ایرج میرزا
۳۲۸ پیتزا پیتزاپیزا ۳۸۴۴۵۸۲۲   بل کلاهدوز
۳۲۹ پیتزا پیتزاپیزا ۳۸۴۱۹۷۸۷   بل کلاهدوز
۳۳۰ پیتزا پیچا.ساندویج ۵۲۵۴۳۳۰۹   ابوذر
۳۳۱ پیتزا پیچا.ساندویچ ۳۶۰۶۰۱۱۰   سیدرضی
۳۳۲ پیتزا پیچک .فست فود ۳۶۰۳۳۱۱۳   سیدرضی
۳۳۳ پیتزا پیچک .فست فود ۳۸۸۳۹۴۸۴   بل وکیل آباد
۳۳۴ پیتزا پیچک .فست فود ۳۸۸۲۳۶۰۵   بل وکیل آباد
۳۳۵ پیتزا پیروزی .اغذیه ۳۸۸۱۷۷۹۳   بل پیروزی
۳۳۶ پیتزا پیکره .فست فود ۳۶۵۷۱۱۵۲   بل شاهد
۳۳۷ پیتزا پیتراسب ۴۴۲۳۶۸۰۹   اسدآبادی
۳۳۸ پیتزا تاب .کریمی .اغذیه ۵۴۵۲۳۲۷۷   میدان وحدت
۳۳۹ پیتزا تاب .کریمی .اغذیه ۵۴۵۲۰۴۰۴   میدان وحدت
۳۴۰ پیتزا تاپ برگر.ساندویچ ۳۸۶۴۶۸۹۳   بل دانشجو
۳۴۱ پیتزا تاتلی .اغذیه ۳۸۳۲۳۳۵۷   گلبهار
۳۴۲ پیتزا تاتلی .فست فود ۳۷۳۳۲۰۰۰   مطهری شمالی
۳۴۳ پیتزا تارگت .فست فود ۳۶۰۹۱۶۸۱   بل عباسی
۳۴۴ پیتزا تام لی .ساندوچ ۳۵۲۱۰۷۰۰   قاسم آباد
۳۴۵ پیتزا تاملی جیگر.اغذیه ۳۲۷۱۷۰۰۵   میثم
۳۴۶ پیتزا تاوانا.ساندویچ ۳۸۸۴۴۵۱۳   نبش کوثرشمالی ۳۷/۴ کرکره ابی رنگ
۳۴۷ پیتزا تبرک .اغذیه پیراشکی ۳۸۵۲۳۹۱۲   امام خمینی
۳۴۸ پیتزا تپل .ساندویچ ۳۲۵۶۱۰۸۴   مفتح
۳۴۹ پیتزا تپل مپل .پیتزا ۳۶۲۲۶۶۹۶   بل حجاب
۳۵۰ پیتزا تپلی برگر.اغذیه ۳۷۶۴۰۰۹۳   بل خیام شمالی
۳۵۱ پیتزا تپلی برگر.اغذیه ۵۵۲۴۲۲۱۷   امام
۳۵۲ پیتزا تپلی برگر.ساندویچ ۳۷۲۳۰۹۹۹   بل قرنی
۳۵۳ پیتزا تپلی برگر.فست فود ۳۸۷۶۳۱۲۲   بل پیروزی
۳۵۴ پیتزا ترنانه ۵۲۲۳۴۵۴۵   قره نی
۳۵۵ پیتزا ترنانه ۵۲۲۸۳۲۲۲  
۳۵۶ پیتزا ترنج .اغذیه ۳۵۴۱۴۴۶۰   ش ص توس فاز۱مج ورز
۳۵۷ پیتزا ترنج .اغذیه ۳۵۴۱۴۴۵۰   ش ص توس فاز۱مج ورز
۳۵۸ پیتزا ترنج .اغذیه ۳۸۵۵۵۳۵۵   امام خمینی
۳۵۹ پیتزا ترنج .اغذیه ۳۷۶۲۶۵۰۳   کوی امیر
۳۶۰ پیتزا ترنج .اغذیه ۳۸۵۳۲۶۱۲   آخرضلع جنوبی
۳۶۱ پیتزا تریج .ساندویچ ۳۷۲۵۷۳۰۴   بل ابوطالب
۳۶۲ پیتزا تمشک ۵۲۵۳۳۳۲۵   المهدی
۳۶۳ پیتزا تنگستان .فست فود ۳۴۲۳۰۴۲۱   معلم
۳۶۴ پیتزا تهران پیتزا ۴۲۲۱۲۸۰۳   ۱۵خرداد
۳۶۵ پیتزا تهران پیتزا ۴۲۲۱۲۵۸۶   فردوسی شمالی
۳۶۶ پیتزا تهمتن .اغذیه ۴۷۲۲۴۰۷۵   بهشتی
۳۶۷ پیتزا توپل برگر.اغذیه ۳۷۲۶۵۵۸۰   بل کلاهدوز
۳۶۸ پیتزا توپلی .اغذیه ۴۶۲۲۵۲۵۳   ۳۰متری جهادبعد۳طبقه جهان بابا
۳۶۹ پیتزا توکا ۳۶۰۴۰۹۱۲   آزادشهر
۳۷۰ پیتزا توکا ۳۶۰۴۰۹۱۱   آزادشهر
۳۷۱ پیتزا توکا ۳۵۵۹۲۰۴۰   اول ج طرقبه
۳۷۲ پیتزا توکل بانایی .اغذیه ۳۴۶۲۱۷۶۸   مقابل رجایی ۲جنب کارواش زیب
۳۷۳ پیتزا توکلی .اغذیه ۵۷۷۲۵۹۲۹   امام حسین
۳۷۴ پیتزا توکلی دوری .اغذیه ۵۴۲۲۲۸۹۸   خ ۷۲تن
۳۷۵ پیتزا تیز.ساندویچ ۳۲۲۱۷۵۲۳   م شهدا
۳۷۶ پیتزا تیشین ۵۷۲۵۰۰۰۶   بل طالقانی پیتزاتیشین
۳۷۷ پیتزا تیشین ۵۷۲۵۰۰۰۷   ب طالقانی پیتزاتیشین
۳۷۸ پیتزا تیموری .اغذیه ۹۱۵۵۰۲۴۸۵۱  
۳۷۹ پیتزا تینا.اغذیه ۳۷۵۳۷۶۸۶   بل هدایت
۳۸۰ پیتزا تینا.پیتزاوساندویچ ۴۲۲۴۰۰۰۵   ۲۲بهمن غربی
۳۸۱ پیتزا تینا.پیتزاوساندویچ ۴۲۲۴۲۴۰۱   ۲۲بهمن غربی
۳۸۲ پیتزا تیوا.فست فود ۳۶۰۵۶۵۱۸   بل وکیل آباد
۳۸۳ پیتزا تیک .پیتزاوساندویچی ۵۲۵۲۷۰۰۱   مولانا
۳۸۴ پیتزا تیک .پیتزاوساندویچی ۵۲۵۳۱۸۸۴   مولانا
۳۸۵ پیتزا تیک .ساندویچ ۵۶۷۲۷۷۶۱   دورمیدان الغدیر
۳۸۶ پیتزا تیک .ساندویچ ۴۶۲۲۸۰۶۶   امام
۳۸۷ پیتزا تک ۴۴۲۹۴۵۶۰   بیضی
۳۸۸ پیتزا تک ۳۷۶۷۴۲۴۰   بل ارشاد
۳۸۹ پیتزا تک .اغذیه ۳۷۶۳۳۲۲۲   بل خیام
۳۹۰ پیتزا تک .اغذیه ۳۷۶۳۳۲۳۳   کارخانه قندآبکوه
۳۹۱ پیتزا تک .اغذیه ۳۳۶۴۱۳۵۸   بل وحدت
۳۹۲ پیتزا تک .اغذیه ۳۸۴۱۱۳۹۹   احمدآبادرضا
۳۹۳ پیتزا تک .اغذیه ۳۷۶۷۲۲۹۰   بل خیام
۳۹۴ پیتزا تک .اغذیه ۳۳۶۶۲۵۱۴    ضلع شمالی بازاررضا مقابل ورودی۳ بازاررضا اغذیه تک
۳۹۵ پیتزا تک .اغذیه ۹۱۵۸۹۰۹۳۳۴  
۳۹۶ پیتزا تک .پیتزاساندویچ ۵۷۷۲۳۲۱۲   امام
۳۹۷ پیتزا تک .پیتزاوساندویج ۵۲۵۲۲۲۷۹   المهدی
۳۹۸ پیتزا تک .پیتزاوساندویچ ۵۵۲۵۲۲۰۶   معلم
۳۹۹ پیتزا تک .ساندویچ ۵۵۲۴۷۸۶۰   امام
۴۰۰ پیتزا تک .ساندویچ ۹۱۵۸۰۸۹۳۸۸  
۴۰۱ پیتزا تک .ساندویچ ۳۶۰۶۷۶۲۴   بل عباسی
۴۰۲ پیتزا تک .فست فود ۳۷۶۴۳۲۳۵   بل دستغیب
۴۰۳ پیتزا تک .محبوب زاده .اغذیه ۴۶۱۳۱۹۹۲   طالقانی ۷و۹
۴۰۴ پیتزا تک .کنتاکی.مرغ سوخاری ۳۸۹۳۵۱۸۴   بین دانشجوودانش آموز
۴۰۵ پیتزا تک اسنک ۴۴۲۴۴۵۲۵   بهار
۴۰۶ پیتزا تک برگر.فست فود ۳۶۰۶۷۶۲۵   بل عباسی
۴۰۷ پیتزا تک پونه ۴۷۲۴۹۷۳۷   نیکویی
۴۰۸ پیتزا تک پونه ۵۷۲۵۶۱۲۱   بل طالقانی ساندویچ تکپونه
۴۰۹ پیتزا تک پونه ۵۷۲۵۲۶۱۲   بلوارطالقانی
۴۱۰ پیتزا تک ستاره .اغذیه ۴۳۲۲۲۸۸۳   بی بی شطیطه
۴۱۱ پیتزا تک ستاره .ساندویج ۳۶۷۷۸۴۲۳   دوست اباد ۲۱سمت راست پ ۷
۴۱۲ پیتزا تک ستاره شهر.اغذیه ۵۷۷۲۹۸۷۹   امام حسین
۴۱۳ پیتزا ثانی .پیتزاساندویچ ۳۲۷۰۶۲۰۰   طلاب
۴۱۴ پیتزا ثانی .پیتزاوساندویچ ۳۲۷۰۸۳۰۰   ۳۰متری طلاب
۴۱۵ پیتزا ثانی .پیتزاوساندویچ ۳۲۷۰۶۳۰۰   ۳۰متری طلاب
۴۱۶ پیتزا ثنا.اغذیه وساندویچ ۳۸۵۲۹۰۴۰   دانش
۴۱۷ پیتزا ثنائی ۴۴۲۳۸۶۵۲   انقلاب
۴۱۸ پیتزا جاسمین .فست فود ۳۷۶۱۱۱۱۱   بل سجاد
۴۱۹ پیتزا جاسمین .فست فود ۳۷۶۶۵۱۱۵   بل سجادچ بهار
۴۲۰ پیتزا جام جم .فست فود.پیتزا.ساندویچ .کنتاکی ۳۸۸۲۲۲۲۰   بل کوثر
۴۲۱ پیتزا جاوید.اغذیه ۳۷۳۱۵۰۷۰   عبادی
۴۲۲ پیتزا جزیره .ساندویج ۳۶۲۰۳۰۴۶   بل شاهد
۴۲۳ پیتزا جعبه ستاره ۳۷۶۶۸۸۷۱   بل فلسطین
۴۲۴ پیتزا جعبه ستاره ۳۷۶۶۸۸۷۰   بل فلسطین
۴۲۵ پیتزا جعبه طلایی .فست فود ۳۸۶۷۸۸۶۳   بل پیروزی
۴۲۶ پیتزا جعبه طلایی .فست فود ۳۸۶۷۸۸۵۷   بل پیروزی
۴۲۷ پیتزا جلیزولیز.اغذیه ۳۸۷۱۲۵۲۷   رضاشهربهارستان
۴۲۸ پیتزا جنت .اغذیه ۵۴۵۲۹۸۸۳   خ بسیج
۴۲۹ پیتزا جهان آرا.اغذیه ۵۵۴۲۰۹۵۴   ترمینال
۴۳۰ پیتزا جواد.اغذیه ۵۵۴۲۸۰۷۷   فجرغربی
۴۳۱ پیتزا جواد.اغذیه ۳۲۱۴۴۵۲۱   طبرسی
۴۳۲ پیتزا جوان .اغذیه ۹۱۵۱۱۴۰۳۱۲  
۴۳۳ پیتزا جوان .اغذیه ۵۵۲۶۲۳۱۳   روستای فروتقه
۴۳۴ پیتزا جوان .اغذیه ۳۴۵۲۷۰۷۷   طالقانی
۴۳۵ پیتزا جوان .طبسی .سیدهادی ۴۴۴۱۶۰۰۵   توحیدشهرخ علامه ۴-راه حکمت
۴۳۶ پیتزا جوان شاندیز.اغذیه ۳۴۲۸۴۲۵۹   ولیعصر
۴۳۷ پیتزا جونیکا.اغذیه ۵۷۷۲۳۲۹۱   مطهری
۴۳۸ پیتزا جوهری .بشیراحمد.ساندویچ ۵۴۲۲۹۲۰۲   خ حافظابرو
۴۳۹ پیتزا چارچنگولی .ساندویچ ۴۶۲۲۱۱۹۴   بهشتی
۴۴۰ پیتزا چاشنی شام .اغذیه ۳۷۱۳۴۲۵۲   عبادی
۴۴۱ پیتزا چرب وچیلی .ساندویچ ۳۷۶۷۸۵۵۴   بل جانباز
۴۴۲ پیتزا چشمک .محجوب .اغذیه ۴۶۱۳۲۴۴۵   ح ج سنتو
۴۴۳ پیتزا چنارپیرطرقبه .اغذیه ۳۴۲۲۴۵۶۱   صاحب الزمان بین
۴۴۴ پیتزا چهاردیواری ۵۴۵۲۴۴۸۳   خ بهشتی –
۴۴۵ پیتزا چهارفصل .اغذیه ۳۳۹۶۰۷۶۴   ج سرخس کذاک
۴۴۶ پیتزا چی چی فود ۳۸۴۱۳۵۲۶   آبکوه
۴۴۷ پیتزا چیلی .پیتزاساندویچ .پیک رایگان ۳۸۴۶۴۰۷۰   راهنمایی
۴۴۸ پیتزا چیلی .ساندویچ ۳۶۶۱۸۹۹۵   بل امامیه
۴۴۹ پیتزا چیلی .فست فود ۳۸۴۴۸۸۳۳   ابوذرغفاری
۴۵۰ پیتزا چیلی .فست فود ۳۸۴۶۸۷۱۵   راهنمایی
۴۵۱ پیتزا چیلی چیز.فست فود ۳۸۶۶۶۰۰۰   بل ۷تیر
۴۵۲ پیتزا حاجیان .یوسف .اغذیه ۴۲۲۲۵۵۵۷   بازارنو
۴۵۳ پیتزا حامد.اغذیه ۵۷۲۵۴۸۸۴   م ازادگان
۴۵۴ پیتزا حامد.اغذیه ۳۲۱۲۲۳۰۲   طبرسی
۴۵۵ پیتزا حجاب .ساندویچ ۳۶۶۳۸۱۶۸   بل حجاب
۴۵۶ پیتزا حجاب .ساندویچ ۳۶۶۳۱۲۵۳   قاسم آباد
۴۵۷ پیتزا حجت .اغذیه ۵۲۵۴۰۸۴۸   مقابل مستضعفین
۴۵۸ پیتزا حرمین .اغذیه ۳۲۲۴۳۶۹۸   راسته نوغان
۴۵۹ پیتزا حسام .فست فود ۳۶۰۴۶۶۲۱   بل امامت
۴۶۰ پیتزا حسین طرقبه .اغذیه ۳۴۲۲۴۹۴۶   صاحب الزمان
۴۶۱ پیتزا حق بین .اغذیه ۴۷۲۳۸۱۶۰   ولیعصر
۴۶۲ پیتزا حمید.اغذیه ۳۲۴۲۴۹۹۴   همت آباد
۴۶۳ پیتزا حمید.اغذیه ۳۸۴۰۰۵۶۲   سناباد
۴۶۴ پیتزا حمید.اغذیه ۳۳۷۵۹۳۰۷   کمربندی
۴۶۵ پیتزا خاطره ۵۷۲۶۰۶۳۳   بلواردانشگاه آزاد
۴۶۶ پیتزا خاطره ۵۲۳۱۵۵۵۱   مدرس
۴۶۷ پیتزا خاطره ۵۲۳۱۸۳۳۳   قره نی
۴۶۸ پیتزا خاطره .اغذیه ۴۷۲۴۵۳۰۷  
۴۶۹ پیتزا خاطره .اغذیه ۳۳۶۶۵۳۹۲   سرخس
۴۷۰ پیتزا خاطره .شعبه ۲ ۵۲۲۴۰۹۹۹   پرستار–
۴۷۱ پیتزا خالقی .عبداله .ساندویچ ۵۴۲۲۴۶۱۱   خ وحدت -روبروبانک
۴۷۲ پیتزا خالقی .محمدرضا.ساندویچ ۵۴۲۲۸۶۳۲   حافظابرو
۴۷۳ پیتزا خان .اغذیه ۳۳۴۴۸۸۱۴   نبش شهید صدر ۲۵ ساندویچ خان
۴۷۴ پیتزا خانه اسپاگتی .فست فود ۳۸۴۰۲۲۱۴   احمدآبادرضا
۴۷۵ پیتزا خانه اسپاگتی .فست فود ۳۸۴۰۱۵۷۴   احمدآباد
۴۷۶ پیتزا خانه استیک داغ ۳۶۰۱۷۹۲۹   سیدرضی
۴۷۷ پیتزا خانه کنتاکی ۳۶۶۳۳۵۳۶   بل شریعتی
۴۷۸ پیتزا خاوران .ساندویچ ۳۵۴۲۰۵۶۱   ش صنعتی توس
۴۷۹ پیتزا خاوران .ساندویچ ۳۵۴۲۰۵۶۰   ش صنعتی توس
۴۸۰ پیتزا خدادادی .اغذیه ۵۵۴۲۴۹۳۴   عدالت شرقی
۴۸۱ پیتزا خدمت گذار.اغذیه ۵۵۲۲۴۱۱۵   مدرس
۴۸۲ پیتزا خرس سفید.فست فود ۳۸۶۶۶۱۱۶   بل ۷تیر
۴۸۳ پیتزا خرس سفید.فست فود ۳۸۶۶۶۱۱۵   بل ۷تیر
۴۸۴ پیتزا خرم .اغذیه ۴۶۱۲۳۷۷۱   مقابل مخابرات
۴۸۵ پیتزا خلیج حسین زاده .اغذیه ۳۳۵۲۳۴۲۶   پ ۷۰
۴۸۶ پیتزا خورشید.پیتزاساندویچ ۳۷۵۹۸۰۵۰   خیام شمالی
۴۸۷ پیتزا خورشید.پیتزاساندویچ ۳۷۵۹۸۰۴۰   خیام شمالی
۴۸۸ پیتزا خوش طعم .اغذیه ۵۵۴۳۰۱۱۷   ترمینال
۴۸۹ پیتزا خوش نمک .فست فود ۹۱۵۹۲۳۳۳۷۲  
۴۹۰ پیتزا خوشمزه .اغذیه ۳۸۴۰۲۴۸۷   راهنمایی
۴۹۱ پیتزا خوشمزه .اغذیه ۳۸۵۱۹۶۲۹   پایانه مسافربری
۴۹۲ پیتزا خوشمزه .ساندویچ ۳۸۵۵۶۳۸۴   امام رضا
۴۹۳ پیتزا خیام .اغذیه ۳۷۶۴۹۴۱۴   بل توس —
۴۹۴ پیتزا دادلی .ساندویچ ۳۸۵۵۱۰۷۵   امام خمینی
۴۹۵ پیتزا داریوش .اغذیه ۳۸۵۴۹۳۸۵   ۱۵خرداد
۴۹۶ پیتزا داریوش .فست فود ۳۶۰۳۸۸۰۰   بل امامت
۴۹۷ پیتزا دالیا ۵۲۳۲۵۰۲۰   جاده بنهنگ-سمت چپ عقب نشینی
۴۹۸ پیتزا دالیا.اغذیه ۵۷۲۲۷۷۱۸   خ غفاری
۴۹۹ پیتزا دالیا.اغذیه ۴۶۱۲۲۲۷۷   بهشتی ۲
۵۰۰ پیتزا دالیا.اغذیه ۵۶۲۲۳۶۶۷  
۵۰۱ پیتزا دالیاپیتزااس ۵۶۷۲۸۰۹۹   ح پارکباغ گل
۵۰۲ پیتزا دانش ۴۴۴۴۹۴۲۴   م فلسطین
۵۰۳ پیتزا دانشجو ۵۴۵۲۲۴۴۱   خ بهشتی
۵۰۴ پیتزا دانشجو.اغذیه ۴۷۲۴۶۹۱۸   خ ش مطهری
۵۰۵ پیتزا دانشجو.اغذیه ۳۸۳۲۴۷۸۶   گلبهار
۵۰۶ پیتزا دانشجو.اغذیه ۳۸۶۷۲۷۲۸   بل وکیل آباد
۵۰۷ پیتزا دانشجو.اغذیه ۳۲۱۳۵۸۰۸   طبرسی
۵۰۸ پیتزا دانیال .اغذیه ۳۲۷۲۰۱۷۴   خ گاز
۵۰۹ پیتزا دانیال .اغذیه ۳۶۲۱۴۷۴۸   م مادر
۵۱۰ پیتزا دانیال .پیتزاوساندویچ ۳۳۷۱۲۴۱۰   ش رجایی
۵۱۱ پیتزا دانیال .ساندویچ ۵۵۲۳۴۹۷۷   آزادگان
۵۱۲ پیتزا داود.اغذیه ۳۲۷۱۶۲۲۱   بین علامه طباطبایی
۵۱۳ پیتزا داودی .اغذیه ۳۲۴۵۳۲۷۱   جنب رستوران شکوه
۵۱۴ پیتزا دایا ۳۸۶۹۸۹۷۵   بل ۷تیربین ۱۸و۲۰
۵۱۵ پیتزا دایتی ۳۳۴۳۷۷۴۴   کوشش
۵۱۶ پیتزا دایی حسین .اغذیه ۳۲۱۹۰۵۸۳   طبرسی
۵۱۷ پیتزا درب در.اغذیه ۵۵۴۲۹۶۰۷   قدس
۵۱۸ پیتزا درخشان .اغذیه ۳۲۱۱۵۵۷۷   میثم شمالی
۵۱۹ پیتزا دل چسب .اغذیه ۵۵۲۲۱۶۹۵   قائم
۵۲۰ پیتزا دل چسب .اغذیه وساندویچ ۳۲۷۰۷۲۳۵   بل طبرسی
۵۲۱ پیتزا دلپذیر.اغذیه ۳۴۶۲۹۹۳۴   معلم
۵۲۲ پیتزا دلپذیر.اغذیه ۴۳۳۵۷۹۵۴   امام خمینی
۵۲۳ پیتزا دلچسب .اغذیه ۴۳۳۴۴۴۶۱   امام نبش خ عطار
۵۲۴ پیتزا دلربا.فست فود ۴۵۲۲۳۲۲۳  
۵۲۵ پیتزا دلربا.فست فود ۴۵۲۲۳۲۲۴   امام رضا
۵۲۶ پیتزا دلفین .اغذیه ۳۶۶۳۷۱۹۷   بل حجاب
۵۲۷ پیتزا دلفین .ساندویچ ۳۶۰۲۳۴۰۱   بل سجاد
۵۲۸ پیتزا دلیلی .اغذیه ۴۶۱۲۳۰۷۱   شهداآ
۵۲۹ پیتزا دنج .اغذیه ۳۲۱۹۴۰۹۸   طبرسی
۵۳۰ پیتزا دنج .فست فود ۳۸۶۵۰۱۳۳   بل صیادشیرازی
۵۳۱ پیتزا دنج برگر.ساندوچ ۳۸۶۷۹۹۱۵   بل وکیل آباد
۵۳۲ پیتزا دهکده ۳۶۶۱۱۲۷۴   بل شاهد ۳۷
۵۳۳ پیتزا دهکده .ساندویج ۳۶۷۷۷۷۲۹   بین دوست آباد
۵۳۴ پیتزا دهکده .فست فود ۳۵۲۲۵۷۳۲   بل شاهد
۵۳۵ پیتزا دهکده آرام .اغذیه ۵۷۷۲۴۶۹۲   امام
۵۳۶ پیتزا دوژه .فست فود ۳۶۰۸۴۰۷۵   بل جلال آل احمد
۵۳۷ پیتزا دوستان .عرب خزائی .اعذیه وساندویچی ۵۶۷۲۶۷۰۰   دورمیدان الغدیر
۵۳۸ پیتزا دوقلوها.اغذیه ۳۲۵۶۵۲۷۲   بل امت
۵۳۹ پیتزا دولپی .اغذیه ۵۲۵۳۶۶۶۷   شهرداری
۵۴۰ پیتزا دولپی .اغذیه ۳۲۷۳۰۲۷۷   رسالت
۵۴۱ پیتزا دولپی .ساندویج ۳۷۴۱۵۳۲۰   خواجه ربیع
۵۴۲ پیتزا دولپی .ساندویچ ۹۱۵۱۰۵۱۷۹۴  
۵۴۳ پیتزا دولوپی .ساندویچ ۹۱۵۵۰۴۲۰۵۸  
۵۴۴ پیتزا دومینو.پیتزا ۳۶۰۷۱۰۳۲   بل عباسی
۵۴۵ پیتزا دومینو.پیتزا ۳۶۰۴۴۰۵۵   ار فرامرزعباسی بین فرامرز۱و۳ پیتزا دومینو پلاک ۱۱۳
۵۴۶ پیتزا دومینو.پیتزا ۳۶۰۶۶۰۸۳   بل عباسی
۵۴۷ پیتزا دومینو.فست فود ۳۶۰۶۲۲۲۲   بل عباسی
۵۴۸ پیتزا دوهزار.اغذیه ۳۲۴۰۳۴۸۹   چاهشک – ۱۰
۵۴۹ پیتزا دی ۳۳۶۶۷۶۰۰   نبش چمن ۵۰ پیتزا فروشی
۵۵۰ پیتزا دیانا ۵۲۲۲۷۲۳۴   قره نی
۵۵۱ پیتزا دیانا ۵۲۲۴۲۲۱۵   بل ۴۵متری چهار
۵۵۲ پیتزا دیانا ۳۶۰۷۴۵۰۰   بل استقلال
۵۵۳ پیتزا دیانا ۳۶۰۷۲۶۶۶   بل میلاد
۵۵۴ پیتزا دیدار ۴۴۴۴۲۰۷۶   کاشفی جنوبی
۵۵۵ پیتزا دیدار.اغذیه ۳۶۰۶۴۲۰۵   بل معلم
۵۵۶ پیتزا دیزین ترک .کباب ترکی ۳۸۴۳۰۷۹۵   احمدآباد
۵۵۷ پیتزا ذرت مکزیکی مشتی ۳۸۴۲۸۷۰۷   قائم
۵۵۸ پیتزا راما.اغذیه ۳۳۴۳۷۴۰۹   بل جمهوری اسلامی
۵۵۹ پیتزا رامون .فست فود ۳۴۵۲۷۰۲۵   بل ولیعصر
۵۶۰ پیتزا راه شب .اغذیه ۳۲۱۷۳۳۹۰   طبرسی
۵۶۱ پیتزا راوک ۳۸۵۵۵۰۵۰   فدائیان اسلام
۵۶۲ پیتزا راوک .اغذیه ۵۵۲۵۵۲۲۰   خرمشهر
۵۶۳ پیتزا راوک .اغذیه ۳۸۶۸۱۴۷۷   بل ۷تیر
۵۶۴ پیتزا راوک .اغذیه [۲خط] ۳۶۶۶۳۶۶۶   بل اندیشه
۵۶۵ پیتزا رجایی .ساندویچ ۳۳۶۴۵۶۵۰   محمدآباد
۵۶۶ پیتزا رجبی .علی .ساندویچ ۴۵۰۲۳۶۴۵  
۵۶۷ پیتزا رز.اغذیه ۳۶۲۳۱۰۳۵   بل حجاب
۵۶۸ پیتزا رز.اغذیه ۳۳۷۶۰۱۶۹   ش رجایی
۵۶۹ پیتزا رز.اغذیه ۳۸۵۲۶۸۴۳   خرمشهر
۵۷۰ پیتزا رز.ساندویچ ۳۶۵۷۵۰۴۸   ۳راه دانش
۵۷۱ پیتزا رزبرگر.ساندویچ ۳۷۲۳۵۱۲۵   مطهری شمالی
۵۷۲ پیتزا رزبرگر.ساندویچ ۳۷۲۵۸۰۴۱   مطهری شمالی
۵۷۳ پیتزا رژان .ساندوچ ۳۸۵۳۳۵۸۸   امام رضا
۵۷۴ پیتزا رسالت .اغذیه .انواع ساندویچ ۳۲۲۵۷۹۱۶   چ شهدا
۵۷۵ پیتزا رسگت .مجموعه رستورانهای زنجیره ای ۳۷۶۱۸۲۳۲   بل سجاد
۵۷۶ پیتزا رضا ۳۲۷۲۸۵۸۷   گازشرقی
۵۷۷ پیتزا رضا.اغذیه ۳۸۷۹۹۹۲۷   بل پیروزی
۵۷۸ پیتزا رضا.اغذیه ۳۲۲۳۸۵۹۷   خ طبرسی بین نوغان ۱۲و۱۴
۵۷۹ پیتزا رضا.اغذیه ۳۳۶۶۳۵۹۵   بل رستمی
۵۸۰ پیتزا رضا.اغذیه ۳۶۶۶۹۶۹۳   بل توس
۵۸۱ پیتزا رضا.اغذیه ۳۷۶۱۷۸۰۶   بل توس
۵۸۲ پیتزا رضا.اغذیه ۳۲۷۲۴۱۰۸   ۲۰متری المهدی
۵۸۳ پیتزا رضا.اغذیه ۳۷۵۳۶۲۴۳   بل هدایت
۵۸۴ پیتزا رضا.اغذیه ۹۱۵۸۵۱۵۱۶۵  
۵۸۵ پیتزا رضا.اغذیه ۹۱۵۹۱۶۸۷۵۷  
۵۸۶ پیتزا رضا.ساندویچ ۳۲۲۱۱۳۱۷   چ شهدا
۵۸۷ پیتزا رضا.ساندویچ واغذیه ۳۸۲۱۴۵۴۰   پایداری
۵۸۸ پیتزا رضایی .اغذیه ۳۶۲۲۳۲۷۴   بل فلاحی
۵۸۹ پیتزا رضوان .ساندویچ ۳۸۲۱۵۱۹۴   پایداری ۲جنب مسجدموسی بن جعفر اغذیه رضوان
۵۹۰ پیتزا رفاه .اغذیه ۳۶۶۲۲۷۷۹   قاسم آباد
۵۹۱ پیتزا رفاه .ساندویچ واغذیه ۳۶۶۲۹۷۷۹   بل شریعتی —
۵۹۲ پیتزا رفتار ۳۲۷۳۵۰۴۱   رسالت
۵۹۳ پیتزا رفیق .ساندویچ ۳۳۴۳۶۴۷۴   امام رضا
۵۹۴ پیتزا روبانی ۴۲۲۲۲۷۱۷   قائم شمالی
۵۹۵ پیتزا روبانی ۴۲۲۲۱۷۲۲   قائم شمالی
۵۹۶ پیتزا روژان شمال .فست فود ۳۸۹۲۷۲۴۱   نبش دانش آم
۵۹۷ پیتزا روژان شمال .فست فود ۳۸۹۲۷۲۴۰   بل دانش آموز
۵۹۸ پیتزا رویا.اغذیه ۵۴۵۲۶۵۸۹   بازارشهروند_پشت بازارمیوه ها
۵۹۹ پیتزا رویان .اغذیه ۳۳۶۹۲۷۱۶   سرخس
۶۰۰ پیتزا رویان .اغذیه ۳۲۷۳۶۲۰۰   ابوریحان
۶۰۱ پیتزا رویان .اغذیه ۳۲۷۶۹۷۴۵   ابوریحان
۶۰۲ پیتزا رویان .اغذیه ۹۱۵۳۱۸۳۵۰۰  
۶۰۳ پیتزا رویان .اغذیه ۳۳۶۶۸۳۲۴   بل میرزاکوچک خان
۶۰۴ پیتزا ریپیتون .پیراشکی ۴۷۲۳۹۸۱۶   داودی
۶۰۵ پیتزا زارع .اغذیه ۳۲۴۲۴۸۲۰   دهرود
۶۰۶ پیتزا زارع .اغذیه ۳۲۴۲۰۴۹۷   سماورسازان
۶۰۷ پیتزا زارعی .اغذیه ۵۵۴۲۶۶۸۳   پاساژپزشکان
۶۰۸ پیتزا زاگرس .اغذیه ۳۴۲۸۵۷۸۸   شاندیزبل آبشار
۶۰۹ پیتزا زرین ترنج .اغذیه ۳۳۷۲۱۱۷۴   ش رجایی
۶۱۰ پیتزا زعفران ۳۷۶۱۱۲۷۵   بل سجادبزرگمهر
۶۱۱ پیتزا زیتون ۳۳۹۲۴۷۳۴   ش طرق
۶۱۲ پیتزا زیتون .اغذیه ۳۳۶۷۰۴۷۲   محمدآباد
۶۱۳ پیتزا زیتون .اغذیه ۳۷۶۸۷۱۶۴   بل خیام شمالی
۶۱۴ پیتزا زیتون .اغذیه ۳۴۵۲۷۴۹۵   رجایی
۶۱۵ پیتزا زیتون .اغذیه ۵۵۴۲۹۳۸۸   بسیج
۶۱۶ پیتزا زیتون .اغذیه ۵۵۴۲۹۳۷۷   بسیج
۶۱۷ پیتزا زیتون .اغذیه ۵۵۴۲۸۵۵۴   عدالت ابتدای بل .
۶۱۸ پیتزا زیتون .پیتزاساندویچی ۵۶۵۲۶۱۵۱   خ امام مغازه فخار
۶۱۹ پیتزا زیتون .ساندویچ ۳۷۵۱۲۰۰۷   بل هدایت
۶۲۰ پیتزا زیتون .ساندویچ ۳۶۶۱۷۰۸۴   بل فلاحی
۶۲۱ پیتزا زیتون .فست فود ۳۶۶۲۴۲۳۸   بل شریعتی
۶۲۲ پیتزا زیتون ۲٫اغذیه ۳۵۰۲۰۵۰۲   بل وکیل آباد
۶۲۳ پیتزا ژابیز.اغذیه ۳۵۲۱۵۶۴۶   بل فلاحی
۶۲۴ پیتزا ژاو ۳۶۰۲۱۳۰۰   وکیل آباد
۶۲۵ پیتزا ژوبین .فست فود ۳۶۰۳۹۹۷۱   بل فردوسی خ رسالت
۶۲۶ پیتزا سابقی .حمیدعلی .اغذیه ۵۷۲۲۶۳۱۱   خ سعدی
۶۲۷ پیتزا ساحل .اغذیه ۳۶۶۵۳۵۳۰   ش شافعی
۶۲۸ پیتزا ساحل .خداشناس .ساندویچ ۵۶۷۲۳۹۴۹   خ شریعتی
۶۲۹ پیتزا ساحل .ساندویچ ۹۱۵۱۰۰۳۶۰۵  
۶۳۰ پیتزا ساحل .ساندویچ ۳۷۴۱۹۳۴۹   بین بهمن۷و۹جنب املاک همت طبقه همکف
۶۳۱ پیتزا سادات .اغذیه ۳۲۲۸۸۴۰۰   امام رضا
۶۳۲ پیتزا سادات .پیتزاساندیویچ ۵۶۷۲۵۶۵۱   خ امام خمینی ۲۳
۶۳۳ پیتزا سارونی .اغذیه [سعیدثابت ] ۳۴۵۲۹۶۸۶   جنب پمپ بنزین
۶۳۴ پیتزا سارینا.اغذیه ۳۷۶۳۴۵۳۶   بل سجاد
۶۳۵ پیتزا سالار.اغذیه ۳۲۶۷۲۱۸۰   ناظریه ن خ اصلی اغذیه سالار
۶۳۶ پیتزا سالار.اغذیه ۳۳۷۲۳۸۰۸   ش رجایی
۶۳۷ پیتزا سالار.اغذیه ۵۷۷۲۷۱۱۸   امام
۶۳۸ پیتزا سالار.کباب ترکی ۳۸۶۴۷۹۴۹   بل ۷تیر
۶۳۹ پیتزا سالم .ساندویچ ۳۲۷۱۱۵۸۳   ۲۰متری کافی
۶۴۰ پیتزا ساندویچ ۱+۱۴ ۳۷۲۶۱۴۸۹   بل کلاهدوز
۶۴۱ پیتزا ساویز.اغذیه ۳۷۶۲۳۹۱۷   م فردوسی اپا
۶۴۲ پیتزا سایه .ساندویچ سرد.پخش وفروش ۳۷۶۲۷۸۸۸   م سپادبازار
۶۴۳ پیتزا سایه .ساندویچ سرد.پخش وفروش ۳۷۶۵۴۶۲۰   بل خیام شمالی – بازارعمده فروشی موادغذائی غرفه ۷
۶۴۴ پیتزا سبز ۴۲۶۲۷۷۴۰   بل فضل
۶۴۵ پیتزا سبزواری .اغذیه ۵۵۲۵۰۴۸۲   بل سیدمرتضی
۶۴۶ پیتزا ستار.اغذیه ۳۴۶۲۶۷۸۲   امام رضاغربی روبروی پمپ بنزین
۶۴۷ پیتزا ستاره ۳۷۲۷۱۸۹۳   خ عامل
۶۴۸ پیتزا ستاره .اغذیه ۳۳۸۵۰۱۲۹   سیدی
۶۴۹ پیتزا ستاره .اغذیه ۹۱۵۵۰۳۸۵۴۸  
۶۵۰ پیتزا ستاره آبی .اغذیه ۵۵۲۳۵۲۰۲   خرمشهر
۶۵۱ پیتزا ستاره شهر.ساندویج ۳۶۵۷۰۵۸۳   بل شاهد
۶۵۲ پیتزا ستاره شهر.ساندویچ تلفنی ۳۴۶۲۶۶۳۷   شریعتی ۷
۶۵۳ پیتزا ستاره شهر.ساندویچ تلفنی ۳۴۶۲۶۶۲۷   امام رضاشرقی نبش دانش آموز
۶۵۴ پیتزا ستایش ۳۶۵۷۷۵۸۲   بل توس
۶۵۵ پیتزا ستایش .اغذیه ۳۳۶۶۰۲۷۲   بل وحدت
۶۵۶ پیتزا سحر.اغذیه ۳۸۳۸۶۳۳۸   بل ش فکوری
۶۵۷ پیتزا سرخ .فست فود ۳۸۶۶۶۶۴۶   بل دانشجو
۶۵۸ پیتزا سرخ .فست فود ۳۸۶۹۰۹۰۷   آب وبرق هنر
۶۵۹ پیتزا سعادت .اغذیه ۵۵۲۴۸۶۴۳   مدرس
۶۶۰ پیتزا سعدی .اغذیه ۳۸۶۴۱۹۶۰   بل پیروزی
۶۶۱ پیتزا سعید.اغذیه ۳۸۶۴۴۹۰۳   بل لادن
۶۶۲ پیتزا سعید.اغذیه ۵۵۲۲۲۹۶۰   ۱۷شهریور
۶۶۳ پیتزا سعید.اغذیه ۵۲۵۲۶۹۹۹   المهدی
۶۶۴ پیتزا سعید.اغذیه ۳۲۷۰۰۳۵۶   میثم
۶۶۵ پیتزا سعید.ساندویچ ۳۲۱۹۴۷۰۷   طبرسی
۶۶۶ پیتزا سعیدمشایخی .اغذیه ۴۶۱۲۹۲۵۹   بل طالقانی
۶۶۷ پیتزا سفیر.ساندویچ ۳۸۶۶۲۸۴۴   آب وبرق هنر
۶۶۸ پیتزا سلحشور.ساندویچ ۳۶۰۸۳۱۵۸   بل عباسی
۶۶۹ پیتزا سلف ساندویچ .ساندویچ ۳۲۲۳۲۲۶۷   کاشانی
۶۷۰ پیتزا سمبوسه کارون .فلافل وسمبوسه ۳۲۵۱۵۷۱۱   مفتح
۶۷۱ پیتزا سمبوسه کرمانی ویلاشهر ۳۵۵۱۰۷۵۶   شهرک ویلاشهربین امام رضا۲و۴ جنب املاک یاران
۶۷۲ پیتزا سنتر ۵۲۲۲۱۹۱۲   نبش قره نی ۷
۶۷۳ پیتزا سه سوت .اغذیه ۵۵۲۲۶۸۱۴   دادگستری
۶۷۴ پیتزا سه نان .فست فود ۳۳۴۳۲۱۱۵   خ چمن نبش چمن ۱۹
۶۷۵ پیتزا سورنا.فست فود ۳۶۶۳۷۱۰۲   بل شریعتی
۶۷۶ پیتزا سوسا.فست فود ۳۶۲۲۱۱۹۹   بل امامیه
۶۷۷ پیتزا سوشیانت .اغذیه ۳۶۶۱۱۱۰۵   بل حجاب
۶۷۸ پیتزا سوشیانت .فست فود ۳۸۹۳۹۱۹۹   بل دانشجو
۶۷۹ پیتزا سی تو.پیتزاساندویچ ۵۷۲۲۸۳۰۷   غفاری
۶۸۰ پیتزا سی سیب .کباب ترکی ۳۷۶۱۱۳۰۷   بل ملک آباد—
۶۸۱ پیتزا سی ناز.پیتزاساندویچ ۳۲۲۲۳۳۲۵   کاشانی
۶۸۲ پیتزا سیب .اغذیه ۳۲۷۳۵۷۰۰   گازشرقی
۶۸۳ پیتزا سیب سرخ .ساندویچ ۹۱۵۶۸۵۷۰۸۷  
۶۸۴ پیتزا سیب سرخ .ساندویچ ۳۷۲۹۰۰۶۴   عامل —
۶۸۵ پیتزا سید.ساندویچ ۳۶۲۲۱۶۸۰   ش راه آهن
۶۸۶ پیتزا سیدsid.فست فور ۳۶۰۷۹۰۶۷   بل امامت
۶۸۷ پیتزا سیرجانی .علی اکبر.ساندویچی ۴۳۵۲۲۹۱۵   کمال روبروی آموزش وپرورش
۶۸۸ پیتزا سیرجانی .محمدکاظم .ساندویچی ۴۳۵۲۲۶۹۴   امام روبروی ارایشگاه جوان
۶۸۹ پیتزا سینا ۳۸۴۱۰۳۹۴   ابن سینا
۶۹۰ پیتزا سینا.اغذیه ۳۷۲۸۴۹۳۳   نبش حر
۶۹۱ پیتزا سینا.ساندویچ ۳۳۴۳۶۹۰۲   بل چمن بین۳۲و۳۴ جنب نانوایی مغازه
۶۹۲ پیتزا سیوبرگ ۳۷۶۸۷۱۴۹   بل خیام
۶۹۳ پیتزا سکه .پیتزاوساندویچ ۳۳۸۶۵۰۱۸   صبا—
۶۹۴ پیتزا شاپرک .اغذیه ۴۷۲۳۵۵۶۳   خ ش مطهری
۶۹۵ پیتزا شادمهر.اغذیه ۳۷۶۳۴۵۹۰   بل عباسی
۶۹۶ پیتزا شارمین .اغذیه ۴۲۲۱۶۰۰۶   تختی
۶۹۷ پیتزا شام اسنک .فست فود ۳۶۰۷۳۳۰۹   بل میلاد
۶۹۸ پیتزا شایلی زمانی .اغذیه ۵۷۳۳۲۹۹۷   خ دهقان
۶۹۹ پیتزا شب ۵۴۲۳۱۰۴۷   ظابروچ فاطمه ال
۷۰۰ پیتزا شب ۴۴۶۶۸۹۳۵   رازی
۷۰۱ پیتزا شب ۵۲۵۲۰۹۰۲   معدن
۷۰۲ پیتزا شب ۵۴۵۳۲۱۶۶   خ فرمانداری
۷۰۳ پیتزا شب ۵۲۲۴۴۰۳۱   کاشانی
۷۰۴ پیتزا شب ۳۸۴۱۹۶۵۱   احمدآبادک نشاط
۷۰۵ پیتزا شب ۳۸۴۰۳۰۸۷   احمدآباد
۷۰۶ پیتزا شب .اغذیه ۵۷۷۲۹۷۷۷   م مرکزی
۷۰۷ پیتزا شب .اغذیه ۴۶۲۲۷۷۸۶   امام رضا
۷۰۸ پیتزا شب ریز ۳۸۶۶۶۶۶۶   بل ۷تیر–
۷۰۹ پیتزا شبدیز ۳۸۹۳۵۵۵۹   بل ۷تیر
۷۱۰ پیتزا شبدیز ۳۸۹۳۵۵۵۸   بل ۷تیر
۷۱۱ پیتزا شبهای اندیشه .اغذیه ۳۶۶۱۷۰۰۲   بل اندیشه
۷۱۲ پیتزا شبهای اندیشه .ساندویچ ۳۶۶۲۷۰۳۰   بل اندیشه
۷۱۳ پیتزا شبهای رازی .اغذیه ۳۶۰۹۰۲۴۰   بل امامت
۷۱۴ پیتزا شبهای فرامرز.فست فود ۳۶۰۴۲۲۳۸   بل عباسی
۷۱۵ پیتزا شبهای فرامرز.فست فود ۳۶۰۹۸۳۴۹   بل عباسی
۷۱۶ پیتزا شبهای فرامرز.فست فود ۳۶۰۹۵۶۱۰   بل عباسی
۷۱۷ پیتزا شبهای کارون .ساندویج ۳۸۷۹۷۰۰۱   بل پیروزی
۷۱۸ پیتزا شجاع .اغذیه ۴۷۲۴۳۰۹۲   خ ش مطهری
۷۱۹ پیتزا شروین ۵۲۲۹۱۹۹۶   نبش دانشجو۲۰
۷۲۰ پیتزا شریعتی .اغذیه ۵۵۲۴۸۶۳۱   مطهری
۷۲۱ پیتزا شقایق .ساندویچ ۳۲۲۱۴۶۶۸   خ آیت اله بهجت
۷۲۲ پیتزا شلتوک .ساندویچ ۳۸۹۰۵۱۸۱   ستاری
۷۲۳ پیتزا شلتوک .ساندویچ ۳۸۹۰۵۱۸۰   بل معلم
۷۲۴ پیتزا شلتوک نو ۳۸۶۶۰۰۷۳   بل معلم
۷۲۵ پیتزا شلتوک نو ۳۸۶۶۰۰۷۲   بل معلم
۷۲۶ پیتزا شلمان ۳۸۸۲۸۲۴۴   بل هاشمیه
۷۲۷ پیتزا شلمان ۳۸۸۲۸۲۴۵   بل هاشمیه
۷۲۸ پیتزا شهراد.اغذیه ۵۷۲۲۳۸۲۸   خ ناصرخسرو
۷۲۹ پیتزا شهرزاد ۳۶۰۶۷۰۹۷   امامت ۵اغذ
۷۳۰ پیتزا شهرشب ۴۴۲۳۶۱۱۷   اسدآبادی
۷۳۱ پیتزا شهرغذا ۴۴۲۳۰۶۵۸   اسدآبادی
۷۳۲ پیتزا شهرما.سرفرازی جامی .اغذیه ۵۲۵۴۱۵۱۲   فلکه مرکزی
۷۳۳ پیتزا شهروز.اغذیه ۳۶۰۵۷۵۹۳   زیباشهر
۷۳۴ پیتزا شهریاردوست .ساندویچ ۳۷۳۱۱۹۹۹   بل کشوری
۷۳۵ پیتزا شوره ای .حسین .اغذیه ۴۳۳۳۱۱۰۲   م حافظ
۷۳۶ پیتزا شورورزی .اغذیه ۳۵۴۲۰۰۵۹   ش صنعتی توس
۷۳۷ پیتزا شونیز.امیری .اغذیه ۵۲۵۳۲۷۳۶   نظامی
۷۳۸ پیتزا شوک .فست فود ۳۸۹۰۳۲۸۹   بل پیروزی
۷۳۹ پیتزا شیرمحمدی .اغذیه ۵۴۵۲۷۴۴۹   خ شریعتی
۷۴۰ پیتزا شیرودی طرقبه .فست فود ۳۴۲۳۳۳۴۲   عنبران
۷۴۱ پیتزا شکمو.پیتزاوساندویچ ۳۷۱۳۱۸۵۸   مطهری شمالی
۷۴۲ پیتزا صابریان .اغذیه ۳۶۵۱۶۱۱۲   ج قوچان
۷۴۳ پیتزا صابریان .اغذیه ۳۶۵۱۶۱۱۱   ج قوچان
۷۴۴ پیتزا صاحب کاری .اغذیه ۵۵۲۳۳۰۰۹   خرمشهر
۷۴۵ پیتزا صبا.اغذیه ۳۲۶۲۶۹۱۷   گرجی بعد از پل جنب مسجد
۷۴۶ پیتزا صبا.اغذیه ۳۲۱۹۴۱۶۰   طبرسی
۷۴۷ پیتزا صبا.اغذیه ۳۲۱۹۴۸۹۸   ش قربانی
۷۴۸ پیتزا صبا.اغذیه ۳۸۸۲۸۹۰۷   بل کوثر—
۷۴۹ پیتزا صداقت .اغذیه [خاکشور] ۳۴۵۲۹۳۰۵   امام رضا
۷۵۰ پیتزا صدف .اغذیه ۳۴۶۲۰۰۱۴   بل امام رضاغربی مقابل مسجدچهار
۷۵۱ پیتزا صدف .اغذیه ۵۵۲۳۴۹۹۴   آزادگان
۷۵۲ پیتزا صدف .اغذیه ۳۲۱۲۴۹۴۵   میثم شمالی
۷۵۳ پیتزا صدف .اغذیه .ابراهیم زاده ۵۵۲۴۷۲۵۰   امام
۷۵۴ پیتزا صدف .ساندویچ سرد ۳۶۰۹۶۹۷۴   بل معلم
۷۵۵ پیتزا صدف .ساندویچ سرد [۲خط] ۳۶۰۶۰۹۱۷   بل معلم
۷۵۶ پیتزا صدف .ساندویچ سردشعبه احمداباد ۳۸۴۱۸۶۴۹   احمدآباد
۷۵۷ پیتزا صدف .یوسفی .اغذیه ۵۲۵۳۷۵۵۹   شاد_موسی بن جعفر۲۰
۷۵۸ پیتزا صدف حقیقی .اغذیه ۳۲۷۲۸۷۰۸   گازشرقی
۷۵۹ پیتزا صدف گرم .اغذیه ۳۸۹۱۵۰۹۲   ش صدف
۷۶۰ پیتزا صدیقانی .اغذیه ۵۲۵۳۷۹۲۸   ترمینال
۷۶۱ پیتزا صفا.اغذیه ۵۵۲۵۰۴۰۱   معلم
۷۶۲ پیتزا صفا.اغذیه ۳۷۴۱۱۴۲۹   خواجه ربیع
۷۶۳ پیتزا صفا.اغذیه ۳۳۶۶۱۰۵۷   سرخس خ راه آه
۷۶۴ پیتزا صفا.اغذیه ۵۵۴۲۴۵۶۴   ترمینال
۷۶۵ پیتزا صفا.ساندویچ ۳۲۲۳۵۱۰۸   کاشانی
۷۶۶ پیتزا صفا.مسکنی .اغذیه ۵۵۴۲۶۱۹۸   امام
۷۶۷ پیتزا صفا.مسکنی .اغذیه ۵۵۴۲۱۰۴۸   امام
۷۶۸ پیتزا صفری .اغذیه ۳۷۶۱۹۱۳۱   کارخانه قندآبکوه
۷۶۹ پیتزا صمدی زاده .اغذیه ۳۷۶۳۴۵۷۶   راهنمایی
۷۷۰ پیتزا صورتی .اغذیه ۳۳۸۹۰۷۵۵   سیدی
۷۷۱ پیتزا صورتی .اغذیه ۴۳۳۵۸۲۷۱   بهشتی
۷۷۲ پیتزا صورتی .ساندویچ ۳۷۵۳۵۰۰۰   بل ابوطالب
۷۷۳ پیتزا صیاد ۵۵۲۳۲۳۱۵   معلم
۷۷۴ پیتزا طالبی .اغذیه ۵۲۵۳۵۳۱۱   معدآباد
۷۷۵ پیتزا طاهاطرقبه .اغذیه ۳۴۲۲۴۹۱۹   صاحب الزمان
۷۷۶ پیتزا طاهاودوستان .اغذیه ۵۶۷۲۸۵۸۵   الغدیر
۷۷۷ پیتزا طلایی .اغذیه ۳۷۲۳۰۹۷۲   بل عبدالمطلب
۷۷۸ پیتزا طلایی .اغذیه ۳۳۱۲۰۱۰۹   صبا
۷۷۹ پیتزا طلوع .اغذیه ۳۳۶۵۵۰۷۵   طبرسی
۷۸۰ پیتزا عادل .اغذیه ۳۲۷۰۱۵۷۴   بل طبرسی
۷۸۱ پیتزا عاشوری نیا.اغذیه ۵۴۵۳۲۵۳۹   خ امام خمینی
۷۸۲ پیتزا عالی .اغذیه ۳۳۶۸۹۱۹۳   بل وحدت
۷۸۳ پیتزا عالیس .فست فود ۳۶۰۸۸۰۶۰   بل امامت
۷۸۴ پیتزا عدالت .اغذیه ۳۲۵۹۶۷۴۷   آخر۲۰متری ط
۷۸۵ پیتزا عدنان .اغذیه ۵۲۵۲۸۱۹۵   جامی
۷۸۶ پیتزا عرب .اغذیه ۳۲۱۲۳۲۶۶   ابتدای پنج ت
۷۸۷ پیتزا عرفان .اغذیه ۳۳۶۶۵۲۶۹   بل رستمی
۷۸۸ پیتزا عرفان .اغذیه ۵۷۲۶۰۱۱۵   خ امام
۷۸۹ پیتزا عرفان .اغذیه ۴۶۲۲۹۱۰۰   امام خ پیرزاده قبل ح
۷۹۰ پیتزا عرفان .ساندویچ ۳۲۲۳۷۳۴۶   عبادی
۷۹۱ پیتزا عشرت آبادی .اغذیه ۵۵۲۵۱۳۴۴   عشرت آباد
۷۹۲ پیتزا عصمتی .اغذیه ۵۵۴۲۰۷۹۳   شهدا
۷۹۳ پیتزا علاالدین .فست فود ۳۶۰۳۷۳۵۶   سیدرضی
۷۹۴ پیتزا علم دار.اغذیه ۳۳۶۶۶۸۲۸   بل ۲۲بهمن
۷۹۵ پیتزا عمار.اغذیه ۳۳۸۵۱۹۹۹   سیدی
۷۹۶ پیتزا عموپورنگ .اغذیه ۳۳۸۵۹۲۶۷   خلج
۷۹۷ پیتزا غدیر.اغذیه ۵۷۲۲۷۹۵۵   م غدیرمیدان غدیر
۷۹۸ پیتزا غذای سرخ .فست فود ۳۸۸۳۱۸۰۲   م حر
۷۹۹ پیتزا غذای سرخ .فست فود ۳۸۸۲۶۶۵۵   بل پیروزی
۸۰۰ پیتزا غزال .اغذیه ۳۷۵۸۴۵۶۴   بل عبدالمطلب
۸۰۱ پیتزا غزال .اغذیه ۵۵۲۲۰۸۶۳   قائم
۸۰۲ پیتزا غزال .اغذیه ۳۴۶۲۱۳۱۵   سدبین ۱۲و۱۴
۸۰۳ پیتزا غزال .ساندویچ ۳۷۲۸۵۹۰۱   توحید
۸۰۴ پیتزا غزل .اغذیه ۴۲۲۲۸۸۳۱   قائم جنوبی
۸۰۵ پیتزا فاردفود.فست فود ۳۶۰۱۴۵۲۵   بل جلال آل احمد
۸۰۶ پیتزا فاردفود.فست فود ۳۶۰۱۴۵۲۴   بل جلال آل احمد
۸۰۷ پیتزا فاردفود.فست فود ۳۶۰۱۴۵۲۳   بل جلال آل احمد
۸۰۸ پیتزا فاردفود.فست فود ۳۶۰۱۴۵۲۲   بل جلال آل احمد
۸۰۹ پیتزا فاردفود.فست فود ۳۶۰۱۴۵۲۱   بل جلال آل احمد
۸۱۰ پیتزا فاردفود.فست فود.سفارشات[۶خط] ۳۶۰۱۴۰۰۰   بل جلال آل احمد
۸۱۱ پیتزا فاطمی .فست فود ۵۲۵۲۴۷۰۰   جاده تایباد
۸۱۲ پیتزا فانوس .اغذیه ۵۵۴۳۱۱۶۰   م مرامی
۸۱۳ پیتزا فانوس .اغذیه ۵۵۴۳۱۱۴۰   م مرامی
۸۱۴ پیتزا فانوس .اغذیه وساندویچ ۳۲۷۸۴۰۷۸   وحید—
۸۱۵ پیتزا فانوس شب .ساندویچ ۳۸۷۹۵۲۷۰   حق شناس
۸۱۶ پیتزا فجر.اغذیه ۳۲۱۲۸۲۰۹   طبرسی
۸۱۷ پیتزا فدک ۳۲۲۳۸۰۰۰   کاشانی
۸۱۸ پیتزا فدک .اغذیه ۳۶۶۶۲۱۸۱   بل توس
۸۱۹ پیتزا فدک .پیتزا ۳۸۵۱۴۰۰۰   خ بهار
۸۲۰ پیتزا فدک .پیتزا ۳۸۵۲۵۴۷۶   خ بهار
۸۲۱ پیتزا فردوسی .ساندویچ ۳۷۲۵۴۵۲۱   بل کریمی
۸۲۲ پیتزا فردیدون .فست وفود ۹۱۵۱۰۹۳۴۲۷  
۸۲۳ پیتزا فردیس .ساندویچ ۳۶۰۹۶۳۶۳   ایرج میرزا
۸۲۴ پیتزا فرفروک ۵۲۲۳۸۹۹۰   نبش قرنی ۹فروش
۸۲۵ پیتزا فرفروک ۵۲۲۷۰۰۶۶   بازارهادیزاده
۸۲۶ پیتزا فرهاد.اغذیه   09155206831
۸۲۷ پیتزا فرهادی .امیر.اغذیه ۴۲۲۳۳۹۹۹   عماریاسر
۸۲۸ پیتزا فرهنگ .ساندویچ ۳۸۹۲۹۰۲۶   بل معلم
۸۲۹ پیتزا فریدون .فست فود ۳۷۶۸۶۷۶۵   بل ملک آبا
۸۳۰ پیتزا فست فود ۳۷۱۲۷۳۸۴   بل قرنی
۸۳۱ پیتزا فست فود.ساندویج ۳۶۷۸۱۴۹۲   اکبرآباد
۸۳۲ پیتزا فست فودایران هیمالیا ۵۴۵۳۴۳۱۴   شهرکامام حسین
۸۳۳ پیتزا فضلیانی .محمدرضا.اغذیه ۴۲۲۲۲۱۸۱   امام خمینی
۸۳۴ پیتزا فلاح .ساندویچ ۵۲۵۲۹۴۱۸   المهدی
۸۳۵ پیتزا فلفل ۵۵۲۴۸۴۱۰   امام
۸۳۶ پیتزا فلفل .فست فوت ۳۸۴۷۰۲۴۹   کوهسنگی
۸۳۷ پیتزا فیاض .اغذیه ۳۳۶۸۱۲۷۵   نواب صفوی
۸۳۸ پیتزا قارچ طلایی .اغذیه   09155253512
۸۳۹ پیتزا قاسمی .اغذیه ۳۲۷۳۹۲۷۹   خ گاز
۸۴۰ پیتزا قاصدک .اغذیه ۳۵۰۱۱۳۹۹   بل وکیل آباد
۸۴۱ پیتزا قالی باف .اغذیه ۳۳۶۷۴۰۹۰   م عدالت
۸۴۲ پیتزا قبیله ۴۲۶۲۰۲۳۲   ش فرهنگیان
۸۴۳ پیتزا قبیله .اغذیه ۳۴۶۳۱۲۱۲   رجایی
۸۴۴ پیتزا قدس .اغذیه ۴۶۱۲۲۹۵۲   جنب ترمینال
۸۴۵ پیتزا قدم گاهی .ساندویچ ۴۳۲۲۳۱۳۵   چ اصلی ساندویچی حسن قدمگاهی
۸۴۶ پیتزا قصر.اغذیه ۵۵۲۲۲۴۹۳   امام
۸۴۷ پیتزا کلبه ۴۴۲۳۷۸۹۶   اسدآبادی
۸۴۸ پیتزا گاجره .فست فود ۳۸۶۴۳۴۳۴   بل وکیل آباد
۸۴۹ پیتزا گپ .پیتزاوساندویچ ۳۷۵۳۰۰۱۱   خیام شمالی
۸۵۰ پیتزا گپ .پیتزاوساندویچ ۳۷۵۳۰۰۱۲   خیام شمالی —
۸۵۱ پیتزا گراناز.اغذیه ۳۲۲۱۶۲۴۹   طبرسی
۸۵۲ پیتزا گریل هاوس ۳۸۴۵۵۵۱۰   ابوذرغفاری
۸۵۳ پیتزا گریل هاوس ۳۸۴۲۰۰۸۹   ابوذرغفاری
۸۵۴ پیتزا گشنه .ساندوچ ۳۸۸۴۰۲۸۷   بل پیروزی
۸۵۵ پیتزا گشنیز.فست فود ۳۸۴۴۱۴۷۶   خ دانشگاه
۸۵۶ پیتزا گل ایران .اغذیه ۵۵۲۴۷۶۹۳  
۸۵۷ پیتزا گل رز.اغذیه ۳۲۱۳۶۲۱۵   بعداز پنجتن۸۹ مغازه ۶ جنب کارواش
۸۵۸ پیتزا گل سرخ .اغذیه ۳۲۱۱۱۹۵۸   رده چ محمدآباد
۸۵۹ پیتزا گل سرخ .اغذیه ۳۷۳۱۵۶۷۳   مطهری شمالی
۸۶۰ پیتزا گل سرخ .طاهرپورخلیل آباد.اغذیه ۵۷۷۲۸۶۱۶   بل جانباز
۸۶۱ پیتزا گل نمک .ساندویچ ۵۷۲۶۰۳۱۴   خ شوریده
۸۶۲ پیتزا گل ها.عبدی .اغذیه ۵۲۵۳۶۸۵۱   ترمینال
۸۶۳ پیتزا گل یاس .اغذیه ۵۵۴۲۰۳۷۰   شهدا
۸۶۴ پیتزا گلایر.ساندویچ ۳۶۰۵۵۸۱۲   آزادی
۸۶۵ پیتزا گلبرگ ۳۸۴۷۲۷۲۷   بل تلویزیون
۸۶۶ پیتزا گلبرگ ۳۸۴۴۲۷۲۷   منتظری
۸۶۷ پیتزا گلبرگ ۳۸۴۰۳۴۳۰   بل شهیدمنتظری ساختمان آستان قدس
۸۶۸ پیتزا گلبرگ .اغذیه ۳۸۵۹۲۴۹۳   امام رضاک باقریه
۸۶۹ پیتزا گلبرگ .اغذیه ۳۲۶۵۴۷۵۱   بین کاوه ۱۹و۲۱
۸۷۰ پیتزا گلبرگ .اغذیه ساندویچ ۳۷۳۳۷۶۵۱   م امام حسین عبادی —
۸۷۱ پیتزا گلبرگ .ساندویچ ۳۸۵۹۱۴۹۳   م ۱۰دی جنب د
۸۷۲ پیتزا گلستان ۴۴۶۴۴۸۲۲   ۴۲م انقلاب
۸۷۳ پیتزا گلستان .اغذیه ۵۵۲۵۲۹۱۹   بل معلم
۸۷۴ پیتزا گلگون .اغذیه ۴۶۱۳۲۳۷۷   امام جنب ثبت اسناد
۸۷۵ پیتزا گلها ۵۷۲۵۵۹۹۹   بلوارطالقانی ۱۹اغذیه گلها
۸۷۶ پیتزا گلها ۵۷۲۵۵۴۹۹   بل طالقانی اغدیه گلها
۸۷۷ پیتزا گلها.اغذیه ۵۷۲۲۷۶۸۸   خ ناصرخسرو
۸۷۸ پیتزا گلها.اغذیه ۵۵۲۵۰۶۹۴   بل سیدمرتضی
۸۷۹ پیتزا گلها.اغذیه ۳۳۶۸۸۰۸۱   طبرسی
۸۸۰ پیتزا گلهاربرگر.انفرادی .فست فود   09151126307
۸۸۱ پیتزا گندم ۵۶۵۲۶۹۶۳   ۷تیرمطب قدیم
۸۸۲ پیتزا گندم ۴۴۶۴۴۹۹۰   ۴۲متری انقلاب
۸۸۳ پیتزا گندم .اغذیه ۳۴۶۲۷۹۸۲   بل امام رضاشرقی
۸۸۴ پیتزا گندم .پیتزاساندویچ ۳۴۶۲۶۹۴۴   امام رضاشرقی
۸۸۵ پیتزا لاوین ۵۲۵۲۵۲۱۰   مولانا
۸۸۶ پیتزا لاوین .معین افشار.اغذیه ۵۲۵۳۷۰۷۶   مولانا_مقابل آموزش وپرورش
۸۸۷ پیتزا لایزال مهران .ساندویچ ۵۴۲۲۹۱۷۱   شهاب ۱۲
۸۸۸ پیتزا لبخند.فست فود ۵۲۵۴۵۸۵۵   بل والفجر
۸۸۹ پیتزا لقمه پیچ کاکتوس .اغذیه ۳۷۵۲۱۹۳۷   بل هدایت
۸۹۰ پیتزا لقمه دلنشین .اغذیه ۳۲۲۱۲۹۹۷   امام خمینی
۸۹۱ پیتزا لیدو.محمدی .اغذیه ۵۵۲۶۵۲۶۶   فاطمیه
۸۹۲ پیتزا لیمو ۴۴۴۵۳۹۶۶   سی هزارمتری
۸۹۳ پیتزا لیمو.اغذیه   09354049496
۸۹۴ پیتزا لیموترش .پیتزاساندویچ .سرویس رای ۴۴۲۳۰۲۷۸   هویزه
۸۹۵ پیتزا لیمون .ساندویج ۳۶۵۷۱۵۴۶   قاسم آباد
۸۹۶ پیتزا لیندا ۵۷۲۵۹۹۴۱   خ طالقانی پیتزالیندا
۸۹۷ پیتزا لیندا ۵۷۲۵۹۹۴۰   خ طالقانی پیتزالیندا
۸۹۸ پیتزا لیونا.خواجه حسنی .اغذیه ۵۲۵۳۸۷۸۰   مولانا_جنب درمانگاه فرهنگیان
۸۹۹ پیتزا مائده .اغذیه ۴۲۲۱۳۹۲۱   قائم شمالی
۹۰۰ پیتزا ماد ۳۲۷۴۴۱۲۳   ش مفتح
۹۰۱ پیتزا مارتا.بخشایش .اغذیه ۵۲۵۲۱۴۴۵   میدان شهرداری
۹۰۲ پیتزا ماسیس .اغذیه ۵۵۲۴۳۴۴۲   ۱۷شهریور
۹۰۳ پیتزا ماموت ۴۴۶۶۴۲۵۲   ۴۲متری روبروی خ ۱۳آبان
۹۰۴ پیتزا ماندگار   09155105710
۹۰۵ پیتزا ماندگار ۳۵۲۲۸۰۰۲   بل فلاحی
۹۰۶ پیتزا ماندگار ۳۵۲۲۸۰۰۱   بل فلاحی
۹۰۷ پیتزا ماندگار ۳۶۲۲۰۰۰۹   بل حجاب
۹۰۸ پیتزا ماندگار.پیتزاساندویچ ۳۶۲۱۷۰۰۰   حجاب ۷۹
۹۰۹ پیتزا مانیذا.فست فود ۵۲۵۲۴۳۸۸   مولانا-جنب اداره بهزیستی
۹۱۰ پیتزا ماه سبز.پیتزاواستیک وغذاهای فرنگی ۳۵۰۹۶۳۶۱   بل وکیل آباد
۹۱۱ پیتزا ماه سبز.پیتزاواستیک وغذاهای فرنگی ۳۵۰۹۶۳۶۰   بل وکیل آباد
۹۱۲ پیتزا ماهان .ساندویج ۳۵۰۲۴۶۹۷   بل وکیل آباد
۹۱۳ پیتزا ماهیسا.گرگانی .اغذیه ۵۲۵۲۲۱۸۴   بلوارامام _جنب پادگان
۹۱۴ پیتزا مترو.ساندوچ ۳۸۵۹۹۰۷۵   امام خمینی
۹۱۵ پیتزا مجد.اغذیه ۳۳۸۵۲۸۳۸   سیدی
۹۱۶ پیتزا مجد.ساندویچ ۳۷۲۹۶۰۶۱   بل نادری خو
۹۱۷ پیتزا مجید.اغذیه ۳۲۶۷۶۶۴۱   روستای کال زرکش
۹۱۸ پیتزا محزون .اغذیه ۵۵۴۲۷۵۶۲   م ایثار
۹۱۹ پیتزا محزون .اغذیه ۵۵۴۲۷۵۶۱   شهدا
۹۲۰ پیتزا محسن .اغذیه ۳۲۳۸۵۰۵۹   بل میرزاکوچک خان
۹۲۱ پیتزا محمد.اغذیه ۳۷۴۲۹۹۵۹   خواجه ربیع
۹۲۲ پیتزا محمد.اغذیه ۳۷۴۲۹۹۳۹   خواجه ربیع
۹۲۳ پیتزا مختار.اغذیه ۳۲۷۴۰۱۷۵   طلاب ایثار
۹۲۴ پیتزا مدرن طرقبه ۳۴۲۳۰۵۲۳   طرقبه
۹۲۵ پیتزا مرتضی .اغذیه ۵۵۲۲۶۲۳۰   بل جمهوری
۹۲۶ پیتزا مرتضی .اغذیه ۳۳۹۲۵۶۶۴   ش طرق
۹۲۷ پیتزا مرتضی .افتاده قوژدی .اغذیه ۵۵۲۴۳۱۰۳   ۱۷شهریور
۹۲۸ پیتزا مروارید.اغذیه ۵۷۷۲۲۳۶۷   امام
۹۲۹ پیتزا مروارید.اغذیه ۳۶۲۲۳۵۶۱   بل امامیه
۹۳۰ پیتزا مرکزی .ساندویچ ومرغ بریان ۳۲۲۱۶۳۸۰   خ شیرازی
۹۳۱ پیتزا مزروعی .اغذیه ۵۵۴۲۱۶۹۷   امام
۹۳۲ پیتزا مزمز.اغذیه ۵۵۴۳۰۰۶۰   مطهری
۹۳۳ پیتزا مزمز.بیگی .اغذیه ۵۵۴۳۰۰۷۰   مطهری
۹۳۴ پیتزا مسافر.ساندوچ ۳۳۴۲۷۷۸۵   شیرودی
۹۳۵ پیتزا مسافر.ساندویچ .خدایی .مهدی ۵۵۲۵۸۳۴۴   بل سیدمرتضی
۹۳۶ پیتزا مسعود ۳۲۷۰۱۷۱۹   خ گاز
۹۳۷ پیتزا مسعود.اغذیه ۳۷۲۵۵۹۳۷   بل کلاهدوز
۹۳۸ پیتزا مسعود.فست فود ۵۲۵۳۸۶۸۹   معدن
۹۳۹ پیتزا مصطفایی یوسف آبادی .اغذیه ۵۴۵۲۸۴۳۴   خ امام خمینی
۹۴۰ پیتزا مصلی .اغذیه ۳۳۶۵۹۴۶۲   بل مصلی
۹۴۱ پیتزا مطهر.اغذیه ۳۴۶۲۲۳۳۵   امام رضاشرقی
۹۴۲ پیتزا معشوقی .ساندویچ ۵۵۲۵۰۷۸۰   سیدمرتضی لاین برگشت
۹۴۳ پیتزا معلم .فست فود ۵۶۷۲۸۱۰۲   امام
۹۴۴ پیتزا معلم .فست فود ۵۶۷۲۸۱۰۱   امام
۹۴۵ پیتزا معین .اغذیه ۴۶۲۲۸۲۸۹   دورم آزادی جنب موسسه ثامن ۷طبق
۹۴۶ پیتزا معین .اغذیه ۳۳۸۱۵۲۷۴   صبا
۹۴۷ پیتزا معین .پیتزاساندویچ ۳۷۳۲۳۷۱۸   سمزقند
۹۴۸ پیتزا معینی .اغذیه ۳۲۷۲۸۹۹۷   رسالت
۹۴۹ پیتزا مقصودی .اغذیه ۴۲۲۲۴۴۲۵   امام خمینی
۹۵۰ پیتزا مگنولیا.امیری ۵۲۵۲۱۸۳۷   بل امام _مقابل ثبت احوال
۹۵۱ پیتزا ملت .پیتزاساندویچ ۳۳۸۵۹۳۶۹   سیدی
۹۵۲ پیتزا ملت .پیتزاوساندویچ ۳۳۸۵۹۳۹۹   ۳۵متری اول
۹۵۳ پیتزا ملک .فست فود ۳۷۶۱۳۳۹۱   بل ملک آباد
۹۵۴ پیتزا ملک دادی .اغذیه ۳۲۵۹۴۴۹۰   اخر۳۰متری ط
۹۵۵ پیتزا من وتو.ساندویچ   09153206879
۹۵۶ پیتزا من وتو.ساندویچ ۵۶۷۲۵۷۰۷  
۹۵۷ پیتزا منتظران .اغذیه ۳۲۱۹۴۷۸۲   دریا
۹۵۸ پیتزا مهاجر.ساندویچ ۳۸۶۸۲۳۱۶   آب برق
۹۵۹ پیتزا مهتاب .اغذیه ۵۵۲۴۲۲۱۸   امام
۹۶۰ پیتزا مهدی .اغذیه ۴۷۲۳۰۰۷۸   هی هی
۹۶۱ پیتزا مهدی .اغذیه ۳۲۱۴۳۲۵۶   طبرسی
۹۶۲ پیتزا مهدی .اغذیه ۳۷۴۲۹۶۵۴   خواجه ربیع
۹۶۳ پیتزا مهدی .اغذیه ۳۲۷۸۰۰۵۲   بل طبرسی
۹۶۴ پیتزا مهدی .اغذیه ۳۷۶۷۲۲۷۸   بل خیام
۹۶۵ پیتزا مهدی .مهدوی .اغذیه ۳۴۶۲۸۶۴۰   امام رضاشرقی
۹۶۶ پیتزا مهرابیانی .ساندویچی ۴۳۳۳۲۹۵۸   م حافظ
۹۶۷ پیتزا مهران .اغذیه .زنده دل ۵۵۲۴۸۵۹۳   مطهری
۹۶۸ پیتزا مهربان .اغذیه ۴۶۱۲۲۶۸۴   امام مقابل مصلا
۹۶۹ پیتزا مهرداد.اغذیه ۳۲۴۶۳۷۵۹   کورده -خ نسترن -چپ -منزل
۹۷۰ پیتزا مهیار.اغذیه ۳۶۶۲۹۴۰۲   یوسفی
۹۷۱ پیتزا مولانا.شهابی .اغذیه ۵۲۵۲۲۴۹۶   مولانا
۹۷۲ پیتزا مومنی مقدم .جلال .اغذیه ۳۴۵۲۵۵۵۹   امام خمینی
۹۷۳ پیتزا میچکا.فست فود ۳۸۶۵۲۱۲۹   بل صیادشیرازی
۹۷۴ پیتزا میچکا.فست فود ۳۸۶۵۵۶۲۵   بل صیادشیرازی
۹۷۵ پیتزا میخک .اغذیه ۵۵۲۲۶۹۷۰   امام
۹۷۶ پیتزا میخک .ساندویچ ۳۸۵۲۴۰۷۶   نبش خ امام
۹۷۷ پیتزا میشا.ساندویج ۳۸۴۲۳۷۵۵   کوهسنگی
۹۷۸ پیتزا میلاد.آریا.اغذیه   09153210576
۹۷۹ پیتزا میلاد.اغذیه ۳۸۸۱۵۰۰۲   نبش کوثر۲
۹۸۰ پیتزا میلاد.اغذیه ۳۶۷۷۷۶۰۷   بین دوست اباد۴و۶پشت کافو مخابرات
۹۸۱ پیتزا میلاد.اغذیه ۳۲۷۲۳۵۵۳   علیمردانی
۹۸۲ پیتزا مینا.اغذیه ۳۷۲۹۱۶۶۷   آخرخ آبکوه ر
۹۸۳ پیتزا مکث ۳۲۱۳۹۹۰۶   طبرسی
۹۸۴ پیتزا مکث برگر.فست فود ۳۶۰۴۴۵۲۱   بل سجاد
۹۸۵ پیتزا مکس برگر.فست فود ۳۶۰۴۴۵۲۵   بل امامت
۹۸۶ پیتزا مکمن ۳۵۵۱۰۰۲۴   اول ج طرقبه ویلاشهر
۹۸۷ پیتزا ناب ۳۳۴۱۴۰۸۳   بل فرودگاه
۹۸۸ پیتزا ناب [۳خط] ۳۳۴۱۹۲۲۷   بل جمهوری ا
۹۸۹ پیتزا ناب زمزم .فست فود ۳۳۴۲۱۶۴۰   فدائیان مقابل چمن .۲ بین چمن ۲۱ و۲۳ جنب پ ۵۶۷
۹۹۰ پیتزا ناب زمزم .فست فود ۳۳۴۲۴۳۲۵   فدائیان اسلام – چمن پلاک ۵۶۷
۹۹۱ پیتزا نادرشاهیان .اغذیه ۳۲۲۲۹۹۸۲   خ شیرازی
۹۹۲ پیتزا نارمک .اغذیه ۳۳۶۷۱۸۵۸   رستمی
۹۹۳ پیتزا نارمک .اغذیه ۳۳۶۵۳۴۲۵   رستمی
۹۹۴ پیتزا نارنج .اغذیه ۳۸۸۲۳۸۵۰   بل هاشمیه —
۹۹۵ پیتزا نارنج .اغذیه ۳۲۵۱۵۵۵۲   طباطبایی
۹۹۶ پیتزا نارنج .اغذیه ۳۸۵۴۹۴۳۰   امام رضا
۹۹۷ پیتزا نارنج .ساندوچ ۳۸۵۴۵۹۳۲   امام رضا
۹۹۸ پیتزا نارنج .فست فود ۳۶۰۲۱۸۰۷   بل میرزاکوچک خان
۹۹۹ پیتزا نارنج .فست فود ۳۶۰۲۱۸۰۶   بل استقلال
۱۰۰۰ پیتزا نارنجی .ساندویچ ۳۵۳۱۰۶۲۵   اقدسیه
۱۰۰۱ پیتزا نارنجی .فست فود.ساندویچ .پیتزا ۳۷۲۸۱۳۳۳   بل عبدالمطلب
۱۰۰۲ پیتزا نارون .اغذیه ۵۵۲۳۳۶۶۰  
۱۰۰۳ پیتزا ناز.اغذیه .شاه قلی .احمد ۴۲۲۲۷۱۶۷   م خیام
۱۰۰۴ پیتزا ناظمی .اغذیه ۵۷۷۲۸۱۹۴   بل جانباز
۱۰۰۵ پیتزا نامبروان .امیری جامی ۵۲۵۳۹۰۰۸   بلوارامام
۱۰۰۶ پیتزا نامبروان .امیری جامی ۵۲۵۳۹۰۰۷   بلوارامام
۱۰۰۷ پیتزا نانو.ساندویچ ۳۶۰۹۷۸۸۵   بین جلال ال احمد۶۱و۶۳ اغذیه نانو
۱۰۰۸ پیتزا نایت ۴۲۶۲۳۲۶۶   ش فرهنگیان
۱۰۰۹ پیتزا نایس .اغذیه ۳۶۶۳۴۰۴۴   بل شریعتی
۱۰۱۰ پیتزا نایس فود ۴۳۳۳۳۶۶۵   امیرکبیرچ ملاصدرا
۱۰۱۱ پیتزا ناکو.ساندویچ ۳۸۸۲۲۹۷۴   بل کوثر
۱۰۱۲ پیتزا نجمی .اغذیه ۳۷۶۳۱۴۷۴   بل توس
۱۰۱۳ پیتزا نسیم .اغذیه ۳۳۸۵۰۷۶۱   سیدی
۱۰۱۴ پیتزا نسیم .اغذیه ۵۷۷۲۹۶۶۹   امام
۱۰۱۵ پیتزا نشاط.کباب ترکی ۳۸۶۸۷۷۷۱   بل ۷تیر
۱۰۱۶ پیتزا نصر.اغذیه ۳۲۷۲۴۰۶۴   رسالت
۱۰۱۷ پیتزا نظری .اغذیه ۵۲۵۲۶۲۸۵   ترمینال
۱۰۱۸ پیتزا نگار.اغذیه ۵۲۵۲۲۷۵۰   بلوارامام
۱۰۱۹ پیتزا نگار.ساندویچ ۳۷۳۲۷۱۰۱   خ خواجه ربیع
۱۰۲۰ پیتزا نگین .قهرمانی ۵۷۲۵۸۶۹۰   بل طالقانی ۱پیتزا
۱۰۲۱ پیتزا نگین .قهرمانی ۵۷۲۵۵۳۴۷   خ طالقانی نبش ۱و۳
۱۰۲۲ پیتزا نگین .قهرمانی ۵۷۲۵۸۹۹۰   خ طالقانی بین ۱و۳
۱۰۲۳ پیتزا نمونه .اسماعیلی .اغذیه ۵۴۵۲۷۳۲۲   فلکه مولانا
۱۰۲۴ پیتزا نمونه .اغذیه ۴۲۲۲۷۸۰۰   چ امام
۱۰۲۵ پیتزا نمونه .اغذیه ۳۳۶۴۴۴۱۰   سرخس
۱۰۲۶ پیتزا نوبل .حصار.اغذیه ۵۴۵۲۹۴۳۰   خ آزادی
۱۰۲۷ پیتزا نوروزی .اغذیه ۳۳۹۲۴۴۴۱   ش طرق
۱۰۲۸ پیتزا نوروزی .اغذیه ۳۳۴۱۷۶۱۳   بل فرودگاه
۱۰۲۹ پیتزا نوژان .فست فود ۳۷۶۱۸۴۶۰   بل سجاد نبش مينا یک پاساژ شهر شب
۱۰۳۰ پیتزا نوشین .ساندویچ ۳۸۴۶۵۸۶۸   بل تلویزیون
۱۰۳۱ پیتزا نوشین .ساندویچ چهارراه بهار ۳۷۶۶۷۰۴۴   یاسمن
۱۰۳۲ پیتزا نوشین .ساندویچ سجاد ۳۷۶۱۳۸۷۵   بهار
۱۰۳۳ پیتزا نوشین .شعبه اصلی .اغذیه ۳۲۲۲۹۵۹۲   امام خمینی
۱۰۳۴ پیتزا نوشین نیلوفر.اغذیه ۳۶۰۵۵۵۸۷   بل سجاد
۱۰۳۵ پیتزا نیازمند.اغذیه ۳۴۶۲۱۳۳۷   امام رضاشرقی اغذیه نیازمند
۱۰۳۶ پیتزا نیاوران .اغذیه ۵۵۲۴۳۱۱۰   مدرس
۱۰۳۷ پیتزا نیاوران .اغذیه ۵۵۲۲۲۰۴۲   مدرس
۱۰۳۸ پیتزا نیلوفر.اغذیه ۳۶۷۷۶۷۸۳   روستای دوست آباد–
۱۰۳۹ پیتزا نیلوفر.فست فود ۳۶۶۱۴۵۸۸   بل شاهد
۱۰۴۰ پیتزا نیک .پیتزاساندیویج ۴۶۲۳۱۰۲۸   امام خمینی
۱۰۴۱ پیتزا هات ۴۴۲۲۳۶۶۹   م سه گوش
۱۰۴۲ پیتزا هات برگر ۳۶۰۹۲۶۸۰   بل عباسی
۱۰۴۳ پیتزا هات طرقبه ۳۴۲۳۰۵۸۰   امام
۱۰۴۴ پیتزا هاتی .ساندویچ ۳۸۵۹۶۰۳۰   م ده دی
۱۰۴۵ پیتزا هاشمیان .اغذیه ۵۷۷۲۲۵۰۸   طالقانی
۱۰۴۶ پیتزا هامون .ساندویچ ۳۸۸۲۳۲۰۸   بل پیروزی
۱۰۴۷ پیتزا هانی .ساندویچ ۳۶۰۸۱۵۵۲   بل امامت
۱۰۴۸ پیتزا هانی برگر ۳۸۸۴۳۴۸۵   صارمی بین هاشمیه و کوثر نبش صارمی۲۰ جنب مسکن گلچین
۱۰۴۹ پیتزا هانی برگر ۳۸۸۴۳۴۸۴    صارمی بین هاشمیه و کوثر نبش صارمی۲۰جنب مسکن گلچین
۱۰۵۰ پیتزا هانی مکث .فست فود ۳۶۰۸۵۴۶۳   بل عباسی
۱۰۵۱ پیتزا هایت .اغذیه ۳۴۲۸۲۵۳۵   امام
۱۰۵۲ پیتزا هایدا   09153232956
۱۰۵۳ پیتزا هایدا ۳۸۴۰۵۰۶۰   راهنمایی
۱۰۵۴ پیتزا هایدا.اغذیه ۵۵۴۲۰۶۷۵   قائم
۱۰۵۵ پیتزا هایدا.شعبه ۱ ۳۴۵۲۸۹۸۱   خ شهیدحسینی
۱۰۵۶ پیتزا هایدا.کباب ترکی ۳۷۶۱۷۴۶۶   بل سجاد
۱۰۵۷ پیتزا هایلا.اغذیه ۳۸۲۱۳۰۵۰   پایداری
۱۰۵۸ پیتزا هپی فود.فست فود ۳۸۶۸۶۰۳۲   بل ۷تیر
۱۰۵۹ پیتزا هخامنشی .اغذیه ۵۵۲۲۰۵۸۳   بل شاهد
۱۰۶۰ پیتزا هرم .فست فود ۳۸۸۲۶۷۳۶   هنرستان
۱۰۶۱ پیتزا هزارویک شب .اغذیه ۵۵۲۴۱۸۲۴   قائم
۱۰۶۲ پیتزا هزارویک شب .اغذیه ۵۵۴۲۱۳۷۱   ولیعصر
۱۰۶۳ پیتزا هزارویک شب .فست فودوساندویچ ۳۶۵۱۲۴۰۹   بزرگراآسیایی
۱۰۶۴ پیتزا هلو.اغذیه ۳۷۵۱۳۷۰۹   بل ابوطالب
۱۰۶۵ پیتزا هلیاویلاشهر.ساندویچ ۳۵۵۱۰۹۸۰   امام رضا
۱۰۶۶ پیتزا هما ۳۶۰۱۶۶۶۵   بل وکیل آباد
۱۰۶۷ پیتزا هما [۳خط] ۳۶۰۱۶۸۸۸   نبش وکیل آب
۱۰۶۸ پیتزا هما.اغذیه ۳۳۴۳۱۳۹۰   چ مقدم نخریس
۱۰۶۹ پیتزا همبرگرمعین ۹۱۵۵۱۵۴۰۹۲  
۱۰۷۰ پیتزا همراه پیک زیتون .کلاتگی ۵۴۵۲۳۹۸۳   بلوارشاداب -مقابل پارکسعدی
۱۰۷۱ پیتزا همشهری .اغذیه ۵۷۲۵۰۳۰۵   فلکه پیام نور
۱۰۷۲ پیتزا همیشه سبز.فست فود ۳۳۸۱۵۷۴۳   صبا
۱۰۷۳ پیتزا هورا.فست فود ۳۶۰۴۶۶۶۱   بل وکیل آبادنبش ۲۱
۱۰۷۴ پیتزا هوس .اغذیه ۳۷۵۸۰۰۲۹   بل ابوطالب
۱۰۷۵ پیتزا هوشیاری .عصمت اله .ساندویچ ۵۴۲۲۳۱۷۵   شهاب
۱۰۷۶ پیتزا هیژا.اغذیه ۳۷۵۳۹۳۱۲   بل هدایت
۱۰۷۷ پیتزا هیگر.فست فود ۳۷۶۶۶۲۰۳   بل جانباز
۱۰۷۸ پیتزا هیوا ۵۵۲۶۶۶۵۰   بهبودی
۱۰۷۹ پیتزا هیوا.پیتزاوساندویچ ۵۵۲۶۶۶۵۱   بهبودی
۱۰۸۰ پیتزا هیوا.ساندویچ ۳۷۲۶۷۴۱۱   بل ابوطالب
۱۰۸۱ پیتزا هکده طرقبه .اغذیه ۳۴۲۲۳۹۹۵   صاحب الزمان
۱۰۸۲ پیتزا وحدت .اغذیه ۳۳۲۷۳۴۷۸   روستای قازقان–
۱۰۸۳ پیتزا وحدت .اغذیه ۳۶۲۱۳۷۰۳   قاسم ابادم حجاب
۱۰۸۴ پیتزا وحدت .ساندویچ ۳۲۲۵۹۹۲۳   خسروی نو
۱۰۸۵ پیتزا وحدت .طاحسن .اغذیه ۵۴۵۲۹۳۳۰   فلکه وحدت
۱۰۸۶ پیتزا وسوسه .ساندویچ ۳۲۲۸۰۳۸۰   کاشانی
۱۰۸۷ پیتزا وفا.اغذیه ۳۷۲۴۹۲۵۲   توحید
۱۰۸۸ پیتزا ونوس .هنرور.اغذیه ۵۵۲۳۱۶۴۱   آزادگان
۱۰۸۹ پیتزا ونی سر.اغذیه ۳۲۱۱۱۴۶۴   طبرسی
۱۰۹۰ پیتزا ونی سر.ساندویچ ۳۲۵۹۰۷۹۳   م گلشورج
۱۰۹۱ پیتزا ونیز ۴۲۶۲۷۱۱۰   بل فضل
۱۰۹۲ پیتزا ونک ۵۲۲۳۳۵۰۵   قائم
۱۰۹۳ پیتزا ونک .اغذیه ۵۷۷۲۶۴۴۱   امام
۱۰۹۴ پیتزا ویانا ۳۸۵۵۳۳۶۳   امام خمینی
۱۰۹۵ پیتزا ویانا ۳۸۵۵۳۳۶۲   امام خمینی
۱۰۹۶ پیتزا ویل برگر ۳۶۰۷۰۰۰۹   بل عباسی
۱۰۹۷ پیتزا ویل برگر.شعبه فرهاد ۳۷۶۵۷۰۷۷   خ فرهاد
۱۰۹۸ پیتزا ویل برگر.فست فود ۳۸۹۱۶۰۶۲   بین وکیل آباد۲۷و۲۹
۱۰۹۹ پیتزا ویلا.پیتزاساندویچ ۳۲۷۳۷۵۵۷   طلاب
۱۱۰۰ پیتزا ویوا ۳۶۰۵۱۳۳۴   بل وکیل آباد
۱۱۰۱ پیتزا ویونا ۳۸۴۱۱۶۸۸   قائم
۱۱۰۲ پیتزا ویونا ۳۸۴۴۲۵۳۵   قائم
۱۱۰۳ پیتزا ویونا ۳۸۶۴۱۵۵۲   بل ۷تیر
۱۱۰۴ پیتزا ویونا ۴۲۲۱۵۳۳۲   بل بعثت
۱۱۰۵ پیتزا ویونا ۳۸۴۶۹۷۷۷   سلمان فارسی بین سلمان فارسی ۱و۳ طبقه همکف پلاک ۱۵۸
۱۱۰۶ پیتزا ویونا ۳۸۵۵۳۳۳۱   امام خمینی
۱۱۰۷ پیتزا ویونا.پیتزاوساندویچ ۳۸۸۳۷۷۷۷   بل کوثر
۱۱۰۸ پیتزا ویونا.پیتزاوساندویچ ۴۷۲۴۸۶۶۸   بل طالقانی
۱۱۰۹ پیتزا ویونا.ساندویج [محمدکهنمویی ] ۳۴۵۳۸۴۱۰   امام خمینی
۱۱۱۰ پیتزا ویونا.شعبه هاشمیه ۳۸۸۲۶۰۰۶   بل هاشمیه
۱۱۱۱ پیتزا ویونا.شعبه هفت تیر ۳۸۶۷۴۷۷۷   بل ۷تیر
۱۱۱۲ پیتزا ویونا.شعبه هفت تیر ۳۸۶۹۹۰۰۰   قائم مقام فراهانی
۱۱۱۳ پیتزا ویوناوکیل آباد ۳۸۹۲۷۷۷۷   بل وکیل آباد
۱۱۱۴ پیتزا یادگار ۳۶۶۱۶۱۸۲   یادگار
۱۱۱۵ پیتزا یاس ۳۲۲۲۰۰۰۸   عبادی
۱۱۱۶ پیتزا یاس .اغذیه ۳۳۱۲۱۹۷۶   صبا
۱۱۱۷ پیتزا یاس .اغذیه ۳۸۴۱۸۶۵۵   خ دانشگاه
۱۱۱۸ پیتزا یاس .اغذیه ۳۳۴۲۶۲۹۳   شیرودی
۱۱۱۹ پیتزا یاس .اغذیه ۳۶۵۷۳۵۵۹   بل توس
۱۱۲۰ پیتزا یاس .اغذیه ۳۳۴۳۹۶۲۲   بل ۲۲بهمن
۱۱۲۱ پیتزا یاس .اغذیه ۵۷۲۵۰۷۲۲   فلکه فردوس
۱۱۲۲ پیتزا یاس .پیتزا ۳۲۲۵۰۰۰۸   کاشانی
۱۱۲۳ پیتزا یاس .ساندویچ ۳۲۲۳۳۰۰۱   بل کامیاب
۱۱۲۴ پیتزا یاس .ساندویچ ۳۲۲۵۱۵۴۴   خ شیرازی
۱۱۲۵ پیتزا یاس .یوسفی .اغذیه ۵۲۵۳۴۹۵۹   ترمینال
۱۱۲۶ پیتزا یاسمین ۳۸۴۵۶۸۱۵   کوهسنگی
۱۱۲۷ پیتزا یاسین .اغذیه ۳۲۱۱۲۵۴۷   رده علی آباد
۱۱۲۸ پیتزا یاسین .عظیمی نیازآبادی .اغذیه ۵۴۵۲۵۳۸۹   پشت ترمینال
۱۱۲۹ پیتزا یامی .پیراشکی ۳۶۰۴۰۶۲۶   بل امامت
۱۱۳۰ پیتزا یلدا ۳۷۵۱۵۵۵۰   بل ابوطالب
۱۱۳۱ پیتزا یلدا.اغذیه ۵۵۴۲۰۴۸۰   ولیعصر
۱۱۳۲ پیتزا یوسفی .اغذیه ۵۵۴۲۵۹۳۶   قائم
۱۱۳۳ پیتزا یونس .اغذیه ۵۵۲۵۰۶۹۷   آرامگاه سیدمرتضی
۱۱۳۴ پیتزا یونس .اغذیه ۳۲۱۴۲۲۸۶   طبرسی
۱۱۳۵ پیتزا یک روزخوب .اغذیه ۵۷۲۵۷۹۷۲   خ امام خمینی
۱۱۳۶ پیتزا یکتا.اغذیه ۳۲۲۱۸۳۶۴   خ شیرازی
۱۱۳۷ پیتزا کاج .پیتزا ۳۶۲۲۵۰۰۵   بل حجاب
۱۱۳۸ پیتزا کاج .پیتزا ۳۶۲۲۵۰۰۲   بل حجاب
۱۱۳۹ پیتزا کارا.فست فود ۳۳۴۴۴۱۶۵   فدائیان اسلام
۱۱۴۰ پیتزا کارا.فست فود ۳۳۴۴۴۱۶۲   فدائیان اسلام
۱۱۴۱ پیتزا کاران .مرغ کنتاکی ۳۸۷۸۸۷۹۷   بل پیروزی
۱۱۴۲ پیتزا کاربیست .اغذیه ۵۴۵۳۱۷۵۷   خرمشهر
۱۱۴۳ پیتزا کارن ۳۴۲۸۵۵۵۰   م شهدا
۱۱۴۴ پیتزا کارن ۳۸۶۵۵۵۷۵   بل ۷تیر
۱۱۴۵ پیتزا کارن ۳۸۶۵۵۵۷۴   بل ۷تیر
۱۱۴۶ پیتزا کارن ۳۸۶۵۵۵۷۳   بل ۷تیر
۱۱۴۷ پیتزا کارن .پیتزاوفست فود ۳۸۴۶۵۱۵۷   بل ملاصدرا
۱۱۴۸ پیتزا کارن .فست فود ۳۸۴۶۵۱۵۶   بل ملاصدرا
۱۱۴۹ پیتزا کارن .مرغ کنتاکی ۳۸۷۸۷۳۴۵   رضاشهرچ فرخ
۱۱۵۰ پیتزا کارو.مرغ سوخاری ۳۸۰۳۵   سلمان فارسی
۱۱۵۱ پیتزا کارو.مرغ سوخاری ۳۸۴۳۸۰۳۵   قائم
۱۱۵۲ پیتزا کارو.مرغ سوخاری ۳۸۴۳۲۴۸۸   احمدآباد
۱۱۵۳ پیتزا کارون .اغذیه ۳۲۷۹۱۳۴۳   ۳۰متری طلاب
۱۱۵۴ پیتزا کارون .فست فود .ساندویج ۳۶۶۱۳۷۴۷   بل امامیه
۱۱۵۵ پیتزا کاریبو.فست فود ۴۴۶۴۹۵۹۷   شمال شهربازی نبش بل
۱۱۵۶ پیتزا کارین .فست فودومرغ کنتاکی ۳۷۱۱۰۱۰۰   بل کلاهدوز
۱۱۵۷ پیتزا کارینا ۳۸۴۴۹۰۰۰   احمدآبادرضا
۱۱۵۸ پیتزا کاغذپیچ طرقبه .ساندویچ ۳۴۲۲۲۰۸۹   صاحب الزمان
۱۱۵۹ پیتزا کام .فست فود ۳۶۶۱۹۶۸۵   یوسفی
۱۱۶۰ پیتزا کامبادن .اغذیه ۳۸۶۷۸۱۱۵   تربیت
۱۱۶۱ پیتزا کامبادن .فست فود   09158102039
۱۱۶۲ پیتزا کاناز ۵۲۲۳۵۸۵۵   بسیج
۱۱۶۳ پیتزا کاوس .کباب ترکی ۳۸۸۳۳۰۵۵   بل کوثر
۱۱۶۴ پیتزا کاوس .کباب ترکی ۳۸۸۴۱۸۴۱   بل کوثر
۱۱۶۵ پیتزا کاوه .اغذیه ۳۷۶۵۰۳۳۳   بل خیام
۱۱۶۶ پیتزا کاک .پیتزاوفست فود ۳۸۹۴۲۵۳۰   بل صیادشیرازی
۱۱۶۷ پیتزا کاکا.ساندویچ   09151588666
۱۱۶۸ پیتزا کاکتوس ۴۴۶۶۵۷۵۹   ۳۰متری رازی نبش رازی ۲/۶
۱۱۶۹ پیتزا کاکتوس .اغذیه ۴۷۲۲۷۶۶۴   امام خمینی
۱۱۷۰ پیتزا کاکتوس .اغذیه ۳۳۶۴۷۴۹۳   نواب صفوی
۱۱۷۱ پیتزا کاکتوس .ساندویچ واسنک ۳۶۶۴۱۲۱۴   بل اندیشه
۱۱۷۲ پیتزا کاکلی .پیتزاساندیویج ۴۶۲۲۶۳۰۵   بهشتی
۱۱۷۳ پیتزا کاکلی .پیتزاساندیویج ۴۶۲۲۶۳۰۴   بهشتی
۱۱۷۴ پیتزا کپل کپل .شیرمحمدی .ساندویچ ۵۶۷۲۶۹۱۴   الغدیر
۱۱۷۵ پیتزا کپلی .پیتزاساندویچ ۳۷۲۳۹۱۷۶   بل کریمی
۱۱۷۶ پیتزا کپلی برگر ۳۸۵۳۰۰۹۳   کوهسنگی
۱۱۷۷ پیتزا کپلی برگر ۳۸۷۸۸۱۷۷   بل پیروزی
۱۱۷۸ پیتزا کپلی برگر.اغذیه ۳۳۶۶۰۲۴۷   چ شیروی
۱۱۷۹ پیتزا کپلی برگر.فرهادی .ابراهیم ۵۵۲۶۷۰۵۶   بین امام ۱۳و۱۵
۱۱۸۰ پیتزا کپلی برگر.فست فود ۳۲۷۶۸۲۴۷   d
۱۱۸۱ پیتزا کتاب برگر.فست فود ۳۸۹۲۷۰۷۰   بل صیادشیرازی
۱۱۸۲ پیتزا کج کلاه خان ۳۶۰۵۸۷۰۰   بل جلال آل احمد
۱۱۸۳ پیتزا کرنر.یوسفی .اغذیه ۵۵۴۲۱۶۴۳   بل ۱۳آبان
۱۱۸۴ پیتزا کریمی .اغذیه ۵۵۴۳۱۰۹۹   امام
۱۱۸۵ پیتزا کژال .اغذیه ۴۷۲۴۳۸۶۷   خ ش مطهری
۱۱۸۶ پیتزا کفش چی .اغذیه ۵۵۲۳۲۸۵۹   بل سپاه
۱۱۸۷ پیتزا کلاسیک جلالی .پیتزااغذیه ۴۶۱۲۵۰۰۷   طالقانی بین ۴و۶
۱۱۸۸ پیتزا کلبه اسنک .اغذیه ۳۶۰۸۶۵۳۴   بل امامت
۱۱۸۹ پیتزا کلبه پیتزااثنی عشری ۴۳۳۳۶۱۵۵   امیرکبیر
۱۱۹۰ پیتزا کلید.استیک وپاستا ۳۸۸۳۹۹۸۲   وکیل آباد
۱۱۹۱ پیتزا کلید.استیک وپاستا ۳۸۸۳۹۹۸۳   وکیل آباد
۱۱۹۲ پیتزا کنج ۳۶۲۰۱۰۰۳   نبش اندیشه ۷۸ چپ اولین مغازه درب کرکره برقی
۱۱۹۳ پیتزا کنج ۳۶۲۰۱۰۰۲   اندیشه ۷۸ اولین مغازه سمت چپ پیتزا کنج
۱۱۹۴ پیتزا کنج ۳۶۲۰۱۰۰۲-۳   بل اندیشه نبش ۷۸
۱۱۹۵ پیتزا کنج ۳۸۸۱۳۳۲۲   بل هاشمیه
۱۱۹۶ پیتزا کنج ۳۸۸۲۳۳۲۲   بل هاشمیه
۱۱۹۷ پیتزا کندز ۳۷۶۴۴۷۶۱   بل جانباز
۱۱۹۸ پیتزا کندز ۳۷۶۴۱۴۸۵   بل جانباز
۱۱۹۹ پیتزا کندز ۵۲۲۸۰۰۰۰   قرنی
۱۲۰۰ پیتزا کندو.اغذیه ۳۸۴۳۷۰۶۰   بهشتی
۱۲۰۱ پیتزا کوروش .ساندویچ پیتزا ۳۲۷۳۰۸۵۹   بل طبرسی
۱۲۰۲ پیتزا کوروش .فست فود ۳۶۶۲۶۰۹۸   بل شریعتی
۱۲۰۳ پیتزا کوروش .فست فود ۳۶۶۲۶۰۹۵   بل شریعتی
۱۲۰۴ پیتزا کیان سنتر.فست فود ۳۶۰۹۹۴۴۴   بل عباسی
۱۲۰۵ پیتزا کیش .اغذیه وپیتزا ۵۵۲۳۷۲۴۱   خرمشهر
۱۲۰۶ پیتزا کیش .اغذیه وپیتزا ۵۵۲۵۸۰۹۵   خرمشهر
۱۲۰۷ پیتزا کیم چیم .دنیای سیب زمینی .فست فود ۳۸۴۰۳۰۵۸   راهنمایی
۱۲۰۸ پیتزا کیمیا.اغذیه ۵۷۲۳۱۲۸۹   ۳راهی نوغاب صافکاری
1209 پیتزا کیمیا.اغذیه ۵۷۲۳۱۲۸۹   ۳راهی نوغاب صافکاری

در صورت مغایرت اطلاعات درج شده با ما تماس بگیرید تا تغییرات صحیح صورت گیرد.

اطلاعات جدید از شماره 1208 به بعد به لیست اضافه می گردد.

تاریخ به روز رسانی: سال 1400


تاریخ افتتاح سایت: 1394/06/24